Luovvtejohka/Luftjok

Luftjok/Luovvtejohka munner ut på østsiden av Tanaelva c. 6 km nedenfor Tana bru. Elva som slynger seg nedover Luftjokdalen er først og fremst ei flott elv for fiske etter harr. Dessuten gyter det en del sjøørret her.

Luftjok/Luovvtejohka er regnet som lakseførende i over 20 km, men ettersom fisketrappa i fossen er forfalt, er det kun om lag 10 km elvestrekning som er tilgjengelig for anadrom fisk. Den nedre delen av elva er lite egnet for laks, men det er altså påvist at det gyter sjøørret her. Før fisketrappa forfalt, vandret det noe laks opp. Det skal også ha vært sjørøye i elva tidligere.

TF selger kort kun for strekningen nedenfor fossen/fisketrappa. Siden det kun unntaksvis vandrer opp laks, er kortprisen satt til 100,- pr fiskedøgn.

Oversiktsbilde av nedre del av Luovvtejohka (kartgrunnlag er hentet fra Kartverket; www.norgeskartet.no).