Lakseovervåkning

Overvåkingsgruppa for Tanavassdraget anbefaler hvilke overvåkingsaktiviteter som bør gjennomføres i vassdraget. De siste årene har det det blitt lagt stadig mer innsats i overvåkingen av lakseoppgangen.

Overvåkings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget

Det ble etablert en forskning- og overvåkningsgruppe (Fou-gruppa) for Tanavassdraget i 2012. Gruppa ble reoppnevnt av departementene i Norge og Finland høsten 2017, og har følgende mandat:

 1. Levere årlige rapporter innen gitt tidsfrist med vurdering av statusen til laksebestandene, inkludert trender i bestandsutviklingen
 2. Evaluere forvaltningen av bestandene i lys av relevante retningslinjer fra NASCO (North Atlantic Salmon Concervation Organization)
 3. Integrere lokal og tradisjonell kunnskap om bestandene i vurderingene
 4. Identifisere mangler i kunnskapsgrunnlaget og gi råd om relevant overvåking og forskning
 5. Gi vitenskapelige råd på spesifikke spørsmål stilt av forvaltningen

Gruppas medlemmer er:

 • Morten Falkegård (Norge), morten.falkegard@nina.no
 • Anders Foldvik (Norge), Anders.Foldvik@nina.no
 • Jakko Erkinaro (Finland), Jaakko.Erkinaro@luke.fi
 • Panu Orell (Finland), Panu.Orell@luke.fi

Gruppas mandat: Tana MoU Monitoring and Research – signert 5.12.2017

Les om gruppa på Finsk Naturressursinstitutt (Luke) sin hjemmeside.

Overvåkingsprogram 

Det er Overvåkingsgruppa som har ansvar for å foreslå et overvåkingsprogram for Tanavassdraget. Overvåkningsprogrammet må dekke følgende punkter dersom kunnskapskravene i Tanaavtalen skal nåes:

 1. Mål på gytebestandstørrelse (for å vurdere forvaltningsmåloppnåelse, dette er data på hvor
  mye levende fisk som vandrer og overlever i Tana).
 2. Bestandsspesifikke data på flerbestandsfisket (behøves for å tallfeste bestandseffekter av fisket på blandete bestander i elva, altså data på i hvilken grad fisket fjerner levende laks)
 3. Fangststatistikk

I praksis løses dette ved fisketelling på en rekke indekslokaliteter, skjellprøveinnsamling kombinert med genetisk bestandsgjenkjennelse og ikke minst en detaljert fangststatistikk.

Fisketellingene foregår nå både i selve Tanaelva, ved Polmak, og i sideelver i nedre, midtre og øvre del av vassdraget. Oppgangstellingen i Polmak gjennomføres med to sonarer. Det er også gjennomført sonartellinger av oppgangen til Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka. Oppgangen til sideelvene Utsjoki og Lákšjohka er blitt overvåket med video siden 2002 og 2009. De finske sideelvene Akujohka, Nilijoki og øvre Polmakelv følges opp med gytefisktelling (drivtelling).

Skisse av lokaliteten for oppgangsregistrering ved Polmakholmen i Tanaelva.

Les hele det anbefalte overvåkingsprogrammet her:

Anbefalt årlig overvåkningsprogram i Tanavassdraget (20180104)

Evaluering av laksebestandene

Det er Fou-gruppa som har ansvar for å vurdere statusen til laksebestandene i Tanavassdraget. De har blant annet samme rolle i Tanavassdraget som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har for elver i resten av Norge. Vurderingene skal summeres opp i en årlig rapport. Her er rapportene som er publisert fra gruppa så langt:

2022 Tana statusrapport

2021 Tana statusrapport

2020 Tana statusrapport

Tana statusrapport 1-2019 (norsk versjon), Tana statusrapport 1-2019 (engelsk versjon)

2018 Tana statusrapport   Tana statusrapport 2018 – samisk versjon Tana status report 1-2018 (final NOR translation)

2016 Tana statusrapport

2015 Tana statusrapport

2012 Tana statusrapport

Bestandsstørrelsen vurderes opp mot bestandsmålene presentert i følgende rapport:

NINA Report 1087 – Tana revised spawning targets

TF sin rolle i overvåkingen av fiskebestandene

TF har et ansvar for å bidra til overvåkingen av fiskebestandene i Tanavassdraget jf. Tanaforskriftas § 11; «Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av fisket, oppsyn og administrasjon

TF legger årlig mye ressurser i å samle inn og følge opp fangsregistreringer fra fiskere, og dessuten sørge for at tilstrekkelig med skjellprøver fra laks blir samlet inn. I tillegg har TF gjennomført en rekke drivtellinger av sideelver, samt gjennomført ungfiskregistreringer i ulike deler av vassdraget. Man har også hatt ansvaret for en del av logistikken rundt oppgangstellingene. I 2019 gjennomførte man en egen oppgangsregistrering av Iešjohka i samarbeid med den finske sonarprodusenten Simsonar.

 

 

Les mer