Ostet guolástankoarta

Den som skal fiske i lakseførende strekninger av Tanavassdraget skal etter loven løse fiskekort før fisket starter. Personer som er 18 år eller eldre må i tillegg betale fiskeravgifta til staten, og må fremvise kvittering ved kjøp av fiskekort. (må oversettes til samisk)

Både lokale og tilreisende fiskere kan både kjøpe fiskekort over disk på et av utsalgsstedene og på nett. Tilreisende fiskere som kjøper kort på nett må hente kortet ut hos et utsalgssted. Betjeningen kontrollerer at fiskeutstyret er desinfisert, og aktiverer kortet. Kortet er ikke gyldig før det er aktivert.

Alle fiskere registreres med en egen profil kortsalgs- og fangstrapporteringssystemet til Fortuna software. Det åpnes for forhåndssalg av kort for tilreisende fiskere. Hver fisker kjøper kort fra egen profil. Det er også mulighet å kjøpe kort for fiskekompisen i samme omgang, men da må må du ha nummeret på fiskeravgifta hans/hennes.

Lokale fiskere

Lokale fiskere kan kun kjøpe sesongkort for lakseførende deler av Tanavassdraget. De kan velge mellom tre produkter, kort for:

  • Tanavassdraget
  • Lakseførende deler av vassdraget i Tana kommune
  • Lakseførende deler av vassdraget i Karasjok kommune

Ungdom, fra fylte 16 år og frem til fylte 18 år får kjøpe et billigere kort, mens barn og ungdom yngre enn 16 år skal ha gratiskort. Formålet med barnekortet er blant annet å lære viktigheten av fangstrapportering fra ung alder.

Laksebreveiere har rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Husstandsmedlemmene til laksebreveierne kan knytte sitt fiskekort til sin laksebreveier, og de vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Tilreisende fiskere

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun tilgang til å kjøpe døgnkort, men kan kjøpe flere fiskedøgn et kort; opp til ei uke pr kort. Fiskedøgnet starter kl. 18.00.

Vassdraget er delt inn i en rekke kortsoner. Hver sideelv er en sone, og grenseselvstrekningen er delt inn i 4 soner for båtfiske og 3 for strandfiske. Nedre norske del av Tanaelva er en egen sone, men i Tanamunningen kan man også fiske med et billigere kort for strekninge opp til Langnes.

Det er kun personer som er fast bosatt i Norge som har anledning til å kjøpe fiskekort for norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Kortordning på riksgrensestrekningen

Norsk og finsk side kan selge inntil 11 000 fiskedøgn hver for grensestrekningen;  5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 3 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere varer fra 10. juni til 10. august, og kortene er fordelt ukene i sesongen.

På grenseelvstrekningen er en spesiell fredningstid for fiske fra strand mellom kl. 23.00 og 06.00. Båtdøgnet gjelder et helt døgn, men fiskeren må ha med lokal roer i båten fra kl. 18.00-06.00. I Storfossen, mellom Boratbokča og Bildanguoika, er det påkrev med lokal roer i båten hele døgnet. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

Sonene for båtfiske er som følger (med soner fra kartet under):

  • Riksgrensen (Polmak) – Lákšjohka (sone 1)
  • Lákšjohka – Luosnárguoika (sone 2)
  • Luosnárguoika – Borsejohka (sone 3)
  • Tanalelva over Borsejohka, samt Anárjohka (sone 4 og 5)

Sonene for strandfiske på norsk side er som følger:

  • Riksgrensen (Polmak) – Borsejohka (sone 1-3)
  • Tanaelva over Borsejohka (sone 4)
  • Anárjohka (sone 5)
Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Fiskekort i nedre norsk del av Tanaelva

I nedre norske del av Tanaelva selges det inntil 1 600 fiskedøgn i sesongen. Kortene er ikke fordelt ut over sesongen, og de siste årene har det vært mange ledige kort etter endt sesong.

Strandkortet gjelder hele døgnet fra kl 18.00. Det er altså kun på grenseelvstrekninge at det er nattefredning. Det selges båtkort, men man er avhengig av å ha en lokal roer/guide i båten.

De mest kjente fiskeplassene på strekningen er Seida- og Skiippagurrastryket som har attraktive fiskeplasser. Kortet for nedre norsk del av Tanaelva dekker også fisket i Tanamunningen, men vær obs på at fiskesesongen ikke starter før 23. juni der.

Fisket på strekningen Tanamunningen – Langnes dekkes også av et eget kort. Fisket på strekningen er retter mot sjøørreten, og kortet er derfor noe billigere enn øvrige kort for Tanaelva. Sesongen varer fra 23. juni til 15. september. Fra laksefisket er over 10. august og frem til og med 15. september, må all laks settes ut.

Fiskekortsoner for norske sideelver

Generelt er hver sideelv en egen kortsone, og det er satt et tak på antall tilgjengelige døgn for hver sideelv (se tabell). Båtkort selges kun til sideelvene Kárášjohka og Iešjohka. Fiskedøgnet starter kl. 18.00.

Tilgjelgelige fiskedøgn pr sesong i hver av de norske sideelvene.

Flere av sideelvene har flere soner for rapportering av fangst. I Máskejohka er det f. eks ønskelig at det oppgis om laksen er fanget i selve Máskejohka, eller en av Máskejohkas sideelver; Sommerelva/Geasis, Dunkrattelva/Uvjalátnja eller Ciikujohka.

En nærmere beskrivelse av de ulike sideelvene finner du her.

Kortpriser

Kortprisene for tilreisende fiskere er presentert i tabellen under. Strandfiskekortene for Tanaelva er redusert til 350,- pr døgn foran sesong 2020. Båtkortene er som tidligere 800,- pr døgn. Undom, fra fylte 16 til fylte 18 år skal ha kort til halv pris. Barn og ungdom under 16 år skal ha gratiskort.

Kortprisen for Tanamunningen er 250,- som tidligere, mens det er ulik pris i de forskjellige sideelvene. I de største elvene med størst innslag av storlaks (Kárášjohka, Iešjohka og Máskejohka) er døgnprisen 500,-. I de fleste av de mindre sideelvene er prisen 350,- pr. døgn. I Polmakelva og Váljohka er den 200,- pr. døgn, og i Luovvtejohkka er den 100,- pr døgn.

Utsalgssteder

Både lokale og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene i liste under. Det er gjort avtale med mange av de finske utsalgsstedene som også kan selge og skrive ut/aktivere kort for grensestrekningen.

Norske utsalgssteder

1) Karasjok Camping (tlf +47 97 07 22 25)

2) Sport 1, Karasjok (tlf  +47 78 46 71 00). Åpningstider: mandag-fredag: 09:30-16:30, lørdag: 10:00-15:00

3) AE Tapio, Sirma (tlf: +47 97 62 47 85). Åpningstider: mandag-fredag: 10:00-16:30, lørdag: 10:00-14:30

4) Tana Familiecamping (tlf +47 78 92 86 30)

5) Elva hotell og camping (tlf +47 78 92 82 22)

6) Rustefjelbma servicesenter (tlf +47 78 92 70 44)

Finske utsalgssteder

7) Tenon Tunturituvat, Tanssjoki           tlf +358 (0) 400 167 521

8) Lomakylä Valle, Utsjoki                     tlf +358 (0) 400 948 210

9) Tenon Lohituvat Utsjoki/Niemelä       tlf +358 (0) 405 879 097

10) Vetsikon Leirntämökit, Vetsikko       tlf +358 (0) 400 617 016

11) Vetsituvat, Vetsikko                        tlf +358 (0) 440 678 805

12) Tenon Lohiranta, Niittyranta             tlf +358 (0) 406 715 800

13) Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam  tlf +358 (0) 400 294 669

Det er mulig å desinfisere utstyret hos alle utsalgsstedene.

Merk at fiskekortet kun er gyldig ved fremvist gyldig legitimasjon.