Kjøp fiskekort

Den som skal fiske i lakseførende strekninger av Tanavassdraget skal etter loven løse fiskekort før fisket starter. Personer som er 18 år eller eldre må i tillegg betale fiskeravgifta til staten, og må fremvise kvittering ved kjøp av fiskekort.

INFORMASJON FOR SESONGEN 2024 

Både lokale og tilreisende fiskere har tilgang til fiskekort over disk på et av utsalgsstedene og på nett. Tilreisende fiskere som kjøper kort på nett må hente kortet ut hos et utsalgssted. Betjeningen kontrollerer at fiskeutstyret er desinfisert, og aktiverer kortet. Kortet er ikke gyldig før det er aktivert.

Alle fiskere registreres med en egen profil kortsalgs- og fangstrapporteringssystemet til Fortuna software. Det åpnes for forhåndssalg av kort for tilreisende fiskere. Hver fisker kjøper kort fra egen profil. Det er også mulighet å kjøpe kort for fiskekompisen i samme omgang med fremvisning av nummeret på fiskeravgifta hans/hennes.

Lokale fiskere

Sesongkort fra Tanavassdragets fiskeforvaltning for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye er gratis for lokale fiskere. Selv om kortet er gratis, må dette anskaffes på nett eller på et av utsalgsstedene , slik at fiskerne har mulighet å rapportere sin fangst. Husk at rapportering av alle arter er et av de mest nyttige verktøy for forvaltning av de ulike artene i Tanavassdraget.

Miljødirektoratets fiskeravgift er påkrevd for fiske etter sjøørret på hele lakseførende strekning inkl. munningsområdet.

Fiskekort og fiskeravgift (sjøørretfiske) skal alltid medbringes under fisket.

Laksebreveiere har rett til å fiske med småmaskede garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3, samt gjellende fiskeforskriftene for de ulike deler av vassdraget. Laksebreveierne skal ha samme sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Husstandsmedlemmene til laksebreveierne kan knytte sitt fiskekort til sin laksebreveier, og de vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Tilreisende fiskere

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune.

For å fiske etter andre arter enn laks, kan tilreisende kjøpe både døgn-, uke- og sesongskort (se kortpriser).

Det er ulike kort og pris kategorier for fiske etter innlandsfiske i Tanavassdraget og fiske etter sjøørret i munningsområde (fra grensen mellom elv og sjø og til utløpet av Biehtárjohka (Beddarinesset).

Kortpriser og fisketid

Fisketid pr. uke for alle fiskere er fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. Unntatt fra dette er fiske i innsjøer etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye når fisket foregår mer enn 200 meter fra utløps- eller innløpsos.

 

Område Pris
Døgnkort: Båt og strand sjøørretfiske (Tanamunningen) – Tilreisende 250
Døgnkort: Båt og strand sjøørret (Tanamunningen) 13-17 år- Tilreisende 50
Ukeskort: Båt og strand sjøørretfiske (Tanamunningen) – Tilreisende 1500
Sesongkort: Båt og strand sjøørretfiske (Tanamunningen) – Tilreisende 2250
Døgnkort: Innlandsfisk Tanavassdrag- Tilreisende 150
Døgnkort: Innlandsfisk Tanavassdrag 13-17 år- Tilreisende 50
Ukeskort: Innlandsfisk Tanavassdrag- Tilreisende 750
Sesongkort: Innlandsfisk Tanavassdrag- Tilreisende 1500
Sesongkort sjøørret og
innlandsfiske- Lokal
0
Sesongkort sjøørret og innlandsfiske barn/ungdom 13-17 år- Lokal 0

 

Utsalgssteder

Både lokale og tilreisende fiskere har tilgang til fiskekort på et av utsalgsstedene i liste under. Det er gjort avtale med mange av de finske utsalgsstedene som også kan selge og skrive ut/aktivere kort for grensestrekningen.

Norske utsalgssteder

1) Mollišjok Lodge (tlf. + 47 94 98 47 22)

2) Rustefjelbma servicesenter (tlf. +47 78 92 70 44)

3) Mosquito air taxi (tlf. +47 95 04 65 66)

4) Min Ája Kárášjohka, tidligere Karasjok Camping (tlf. +47 97 07 22 25)

5) Tenon Tunturituvat v/Otto Paltto, Utsjoki

Det er mulig å desinfisere utstyret hos alle utsalgsstedene.

Merk at fiskekortet kun er gyldig ved fremvist gyldig legitimasjon.