Søknadsskjema laksebrev

Søknad om laksebrev skal normalt være TF i hende 31. mars. Det må i søknaden opplyses om blant annet bosted, forhold knyttet til grunnen og eventuelt tidspunkt for ferdigstillelse av grunn for årlig avling. Den som overtar grunn med garnfiskerett ved kjøp eller overdragelse, søker selv om laksebrev.

Vilkår for laksebrev

TF utsteder laksebrev på grunnlag av søknad til den som oppfyller vilkårene om bosted og årlig avling på egen eller leid grunn på åremål. Søkeren må oppfylle følgende krav:

  1. Vedkommende må avle minst 2000 kg høy i året, eller tilsvarende mengde grovfór av annet slag, på egen eller leid grunn på åremål. Grunnen skal være opparbeidet for årlig avling. En vesentlig del skal avles på bebodd grunn og på grunn som er knyttet nært til boligeiendom.
  2. Vedkommende må bo på eller nær grunnen som ligger mindre enn to kilometer fra Tanaelva eller sidevassdragene. Vedkommende må være registrert i folkeregisteret i én av elvedalens kommuner som fast bosatt i det aktuelle området.
  3. Bosted i nær tilknytning til grunnen kan gi grunnlag for garnfiskerett dersom dette kan gi bedre utnyttelse av grunnen for jordbruket. Grunnlaget for fiskeretten kan opprettholdes, dersom flom, ras eller erosjon er til hinder for å bo på eller nær grunnen som tilfredsstiller vilkårene for fiskerett.
  4. Vilkår for bosted kan være oppfylt dersom en laksebreveier må bo og oppholde seg borte fra grunnen i perioder på grunn av spesielle forhold som arbeidspendling, studier, sykdom, institusjonsopphold eller alderdom. Laksebreveier må oppfylle vilkår om årlig avling og skal være registrert i folkeregisteret som fast bosatt på eller nær grunnen som gir fiskerett. Dette gjelder også laksebreveier som på grunn av arbeidspendling må bo og oppholde seg i en annen kommune. Kravet er at laksebreveier er registrert i folkeregisteret som pendler med bosted på eller nær grunnen.

Søknaden sendes til TFs administrasjon på post@tanafisk.no, eller pr. post eller besøk på kontoret:

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Deanugeaidnu 1780

9845 Tana

Les mer i Regler om laksebrev

Du vil trenge en PDF-leser PDF for å åpne dokumentene.