Tanaavtalen

Laksefisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og Finland. Den gjeldene Tanaavtalen mellom de to land trådte i kraft i 2017, og erstattet Overenskomsten fra 1989.

Tanaavtalens formål er å verne og ta vare på naturlige bestander av anadrome laksefisk slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. I den gjeldende overenskomsten er det avtalt detaljerte bestemmelser om redskapsbruk, fisketider etc.

Les avtalen på lovdata.no

Forhandlingene om den nye avtalen pågikk i perioden 2012-16.

Her kan du lese Kongelig resolusjon om oppnevning av forhandlingsdelegasjonen: Kongelig-resolusjon

Den forrige avtalen trådte i kraft i 1990. Den kan leses her: Overenskomsten (PDF)