Forvaltningsgruppa

Arbeidsgruppa for forvaltning (forvaltningsgruppa) ble opprettet som en permanent forvaltningsgruppe for Tanavassdraget fra høsten 2017 etter lokalt press. Gruppa består av personer fra både lokal og statlig forvaltning.

Etter press fra blant annet TF ble det opprettet en permanent forvaltningsgruppe for Tanavassdraget, senhøsten 2017. Denne består av 8 medlemmer; to lokale representanter fra hvert land og to representanter fra myndighetene i hvert av landene. TF oppnevner de to lokale representantene fra norsk side, og frem til mai 2022 er TF-leder John Nystad (Karasjok) og nestleder Rune Aslaksen (Tana) som har vært representanter.

Forvaltningsgruppa har et mandat gitt av myndighetene i de to land. Deres ansvarsoppgaver er å:

  • Foreslå en forvaltningsplan for laksebestandene og eventuelle justeringer av planen;
  • Forberede evaluering av forvaltningsplanen om nødvendig;
  • Forberede årlig vurdering av effektene av fiskereglene;
  • Forberede årlig vurdering av behovet for å vedta bestemmelser som fraviker fiskereglene hvis nødvendig;
  • Foreslå rutiner for å stoppe eller begrense fisket når særskilte situasjoner tilsier det;
  • Vurdere bruken av tradisjonell kunnskap;
  • Identifisere relevante sosiale, kulturelle og økonomiske virkninger av foreslåtte tiltak.

Overvåkingsgruppa for Tanavassdraget

Forvaltningsgruppa må ikke forveksles med Overvåkning- og forskningsgruppa for Tanavassdraget (Overvåkingsgruppa) som består av fire lakseforskere, to oppnevnt fra hvert land. Overvåkingsgruppa er hjemlet i Tanaavtalens artikkel 12, og de har et eget mandat gitt av myndighetene i de to land. Hovedoppgaven deres er å levere en årlig vurdering av statusen til laksebestandene i vassdraget, samt å gi råd om overvåking og forskning som kan fylle kunnskapshull om tanalaksen.

Mulighet for årlig justering av fiskeforskrifter

Det er muligheter til å gjøre endringer i fiskeforskrifter mellom årene i henhold til Tanaavtalens Artikkel 6 og 7.

En forutsetning er at bla bla…

Den årlige bestandsvurderingen leveres fra Overvåkingsgruppa til forvaltningsgruppa 15. desember. På bakgrunn av bestandsvurderingene og andre erfaringer legger forvaltningsgruppa frem forslag om justeringer av fiskeforskriftene for myndighetene i de to land.

Etter et felles norsk finsk møte i månedsskifte januar/februar sendes endringene ut på høring. Oppdaterte forskrifter må tre i kraft senest 1. april.

Under den nye Tanaavtalen har forvaltningen av vassdraget fått en ny forutsigbar struktur med frister i løpet av året, se årshjulet under.

 

Årshjul for forvaltningen av Tanavassdraget under Tanaavtalen (2016): 1) Fiskesesongen og oppgangsovervåking foregår grovt regnet fra juni til begynnelsen av septamber, 2) fangstdata og data oppgangsovervåking ++ leveres til overvåkingsgruppa senest 15. november, 3) Overvåkingsgruppa leverer bestandsvurderingen til forvaltningsgruppa innen 15. desember, 4) Forvaltningsgruppa legger frem eventuelle ønsker om endringer i forskriftene til myndighetene (Klima- og Miljødepartementet-KLD i Norge) basert blant annet på materialet fra overvåkingsgruppa innen 15. januar, 5)  et norsk finsk møte hvor myndighetene og de lokale rettighetshaverne er til stede enes om akseptable justeringer av forskriften på et møte i månedskifte januar/februar, 6) Forskriftsendringene sendes ut på høring, og 7) justerte forskrifter trer i kraft senest 1. april.