Om Tanavassdraget

Tanavassdraget (Deanučázádat) er det store grensevassdraget som befinner seg mellom Norge og Finland nordøst i Norge og er ett av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Vassdraget ligger i hovedsak i kommunene Tana og Karasjok i Norge og Utsjok kommune i Finland. Deler av vassdraget ligger også i Kautokeino kommune.

Et av verdens største vassdrag med atlantisk laks

Vassdragets totale nedslagsfelt er 16 386 km2 noe som tilsvarer ¼ av Finnmarks areal, 70 % av nedslagsfeltet befinner seg på norsk side og 30 % på finsk side. Strekningen som danner riksgrensen begynner i de øvre delene av Anárjohka/Skieččanjohka og strekker seg ned til Polmak.

Tanavassdraget har en rekke større og mindre sideelver, og til sammen er det om lag 1 200 km med elv tilgjengelig for laks. Det er identifisert 30 genetiske unike laksebestander i vassdraget, og forskjellene mellom flere av bestandene innad i vassdraget er større enn  mellom ulike elver på kysten.

Lakseførende strekning

Den lakseførende strekningen på norsk side av Tanavassdraget forvaltes av TF. Lokale og tilreisende fiskere må betale den statlige fiskeravgifta og kjøpe fiskekort av TF for å få tilgang til å fiske i disse delene av Tanavassdraget. Lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for hele vassdraget, mens tilreisende fiskere kun kan kjøpe døgnkort for en begrenset del av vassdraget. Normalt dekkes hver av sideelvene av et eget kort, mens Tanaelva er delt inn i flere kortsoner.

Ovenfor den lakseførende strekningen må tilreisende fiskere som er bosatt utenfor Finnmark kjøpe innlandsfiskekort hos Finnmarkseiendommen. Det er fiskerens ansvar å gjøre seg kjent med reglene i vassdraget han fisker i. Grensene for lakseførende strekning er mange steder langt til fjells, og ikke nødvendigvis godt merket. Fiskere uten gyldig fiskekort blir konsekvent rapportert til politiet av oppsynet i Tanavassdraget.  

Den lakseførende strekningen i alle vassdrag i landet er registrert i www.lakseregisteret.no

I lakseregisteret finnes også oversikt over den lakseførende strekningen i Tanavassdraget. Merk at grensen i Iešjohka er satt ved Iešjohkgorži, og ikke ved Iešjávri som det kommer fram av oversikten. Finn oversiktskart med grense for lakseførende strekning også her på vår hjemmeside.

1. Husk at det ikke er åpnet for fangst av laks over den lakseførende strekningen. Eventuell laks som skulle fanges her må settes ut!

2. Husk at det er fiskeren selv som har ansvar for ikke å føre smitte av parasitter eller sykdom mellom vassdraget. Det er påkrevd at fiskeutstyret tørkes, eller desinfiseres før en begynner å fiske i et annet vassdrag, eller en annen del av et vassdrag. 

Les mer om munningen og de ulike sideelvene