Fishing licenses

Anyone who is going to fish in salmon-bearing stretches of the Tanavassdrag must, according to the law, buy a fishing licenses before the fishing starts. People who are 18 or older must present a receipt for the paid fishing fee to the state before they can buy a fishing license (pay here).

People younger than 18 are not required to pay the Norwegian State Fishing Fee. Both locals and visiting anglers can get their licenses in one of these outlets. Locals can also get their license online. Visiting anglers

Personer under 18 år slipper å betale fiskeravgiften. Både fast bosatte (lokale) og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene. Lokale personer kan også kjøpe kortet sitt på nett. Tilreisende fiskere som skal fiske på grensestrekningen og i nedre norske del av Tanaelva kan også kjøpe kortet sitt på nett, men må innom et utsalgssted i Tana/Karasjok for å aktivere kortet. Dette er en ordning for å kontrollere at fiskeutstyret blir desinfisert før det tas i bruk i vassdraget.

Lokale fiskere

Lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe kort som dekker lakseførende strekning i enten Tana, eller Karasjok kommune til 350,-. Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Tanavassdragets sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Laksebreveiere har rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Husstandsmedlemmene til laksebreveierne kan knytte sitt fiskekort til sin laksebreveier, og de vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Tilreisende fiskere

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun mulighet til å kjøpe døgnkort (kan kjøpe flere døgn sammenhengende). Fiskedøgnet starter kl. 18, men det er en spesiell fredningstid for fiske fra strand på grensestrekningen, og fiskedøgnet varer der fra kl. 22 til kl. 15 neste dag. Vassdraget er delt inn i en rekke fiskesoner, og generelt kan hver sideelv beskrives som en kortsone, mens selve Tanaelva er delt inn i 6 kortsoner.

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer som er fast bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort for norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Kortordning på riksgrensestrekningen

Overenskomsten med Finland regulerer at det ikke kan selges mer enn 22 000 fiskedøgn årlig på grensestrekningen. Hvert av landene disponerer 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva, og i grenseelva Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august, og kortene er fordelt ukene i sesongen.

Sonene er som følger:

 • Riksgrensen (Polmak) – Lákšjohka
 • Lákšjohka – Luosnárguoika
 • Luosnárguoika – Borsejohka
 • Borsejohka – Raidenjárga (Båtfiskekortet dekker også Anárjohka)
 • Anárjohka
Fiskekortene kan kjøpes på nett, men de er gyldig først når fiskeren har vært innom et utsalgssted som har avtale med TF. Dette er en ordning som skal sørge for at alle fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før fisket i Tanavassdraget tar til.
Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.
 • Fiskekortet fra strand gjelder fra kl. 22 til kl. 15 neste dag (norsk tid), altså 17 timer. Strandfiskekortet gjelder kun på den siden av grensen du kjøpte kortet; kort kjøpt på norsk side gjelder altså kun på norsk side.
 • Båtfiskekortet gjelder et helt døgn, men i perioden fra kl. 18 til kl. 06 (norsk tid) er det påkrevd med lokal roer i båten. I Storfossen-området mellom Boratbokča og Bildanguoika er det påkrev lokal roer i båten hele døgnet. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

Fiskekort i nedre norsk del av Tanaelva

I henhold til forskrift om nedre norske del av Tanavassdraget kan det selges inn til 1 600 fiskedøgn til tilreisende fiskere den nedre norske delen av Tanavassdraget. Disse kortene gjelder for et helt døgn, men tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet. Særlig Seida- og Skiippagurrastryket er attraktive fiskeplasser. Fiskekortene kan både kjøpes på nett og over disk på et av utsalgsstedene. Kortet for nedre norsk del av Tanaelva dekker også fisket i Tanamunningen, men vær obs på at fiskesesongen starter ikke før 23.6 der.

Fisket på strekningen Tanamunningen – Langnes dekkes også av et eget kort. Fisket på strekningen retter seg først og fremst mot sjøørreten, og kortet er derfor noe billigere enn øvrige kort for Tanaelva. Sesongen varer fra 23. juni til 15. september. Fra laksefisket er over 10. august og frem til og med 15. september, vil fiskekortet dekke fisket helt opp til Tana bru, men i denne perioden må all laks settes ut.

Døgnfordeling av tilgjengelige fiskekort i nedre norsk del av Tanaelva.

Fiskekortsoner for norske sideelver

Generelt er hver sideelv en egen kortsone. Flere av elvene har dessuten flere soner for rapportering av fangst. I Máskejohka er det f. eks ønskelig at det oppgis om laksen er fanget i selve Máskejohka, eller en av sideelvene. Det er ikke noen øvre grense på antall fiskekort som selges til norske sideelver i 2018, men legg merke til at sesonglengden og antall åpne dager i uka varierer fra sideelv til sideelv. Døgnkortene for ulike sideelver selges kun fra utsalgsstedene. Kortene gjelder for et helt døgn. Det selges bare båtkort kun til de største sideelvene (Kárášjohka og Iešjohka) og her må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet.

 

Oversikt og beskrivelse av de ulike sideelvene finner du her.

Kortpriser pr. døgn i 2018

 • Kr. 500,- for fiske fra strand i riksgrensestrekningen og i nedre norske del
 • Kr. 800,- for fiske fra båt i riksgrensestrekningen og i nedre norske del
 • Kr. 450,- for fiske fra strand i norske sideelvene med storlaksbestander (se tabell over)
 • Kr. 350,- for fiske fra strand i norske sideelver uten storlaksbestander.
 • Kr. 650,- for fiske fra båt med 2 stenger i de norske største norske sideelvene
 • Kr. 250,- for fiske fra båt og land på strekningen Tanamunningen-Langnes (sjøørretfiske)
 • Kr. 100,- for ungdom mellom 16-18 år (døgnkort) fra land i norske deler av vassdraget
 • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år

Utsalgssteder

Både lokale og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene som er listet opp lenger ned. Lokale fiskere kan kjøpe sitt kort på nett. Det kan også tilreisende fiskere som skal fiske på grensestrekningen eller i nedre norske del av Tanaelva. De må imidlertid innom et utsalgssted for å desinfisere fiskeutstyret og aktivere fiskekortet. Det er gjort avtale med mange av de finske utsalgsstedene som også kan selge og skrive ut/aktivere kort for grensestrekningen (se oversikt under).

Norske utsalgssteder

1) Karasjok Camping (tlf +47 97 07 22 25)

2) Sport 1, Karasjok (tlf  +47 78 46 71 00). Åpningstider: mandag-fredag: 09:30-16:30, lørdag: 10:00-15:00

3) AE Tapio, Sirma (tlf: +47 97 62 47 85). Åpningstider: mandag-fredag: 10:00-16:30, lørdag: 10:00-14:30

4) Tana Familiecamping (tlf +47 78 92 86 30)

5) Elva hotell og camping (tlf +47 78 92 82 22)

6) Rustefjelbma servicesenter (tlf +47 78 92 70 44)

Fiske utsalgssteder

7) Tenon Tunturituvat, Tanssjoki           tlf +358 (0) 400 167 521

8) Lomakylä Valle, Utsjoki                     tlf +358 (0) 400 948 210

9) Tenon Lohituvat Utsjoki/Niemelä       tlf +358 (0) 405 879 097

10) Vetsikon Leirntämökit, Vetsikko       tlf +358 (0) 400 617 016

11) Vetsituvat, Vetsikko                        tlf +358 (0) 440 678 805

12) Tenon Lohiranta, Niittyranta             tlf +358 (0) 406 715 800

13) Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam  tlf +358 (0) 400 294 669

Det er mulig å desinfisere utstyret hos alle utsalgsstedene.

Merk at fiskekortet kun er gyldig ved fremvist gyldig legitimasjon.