Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučázádaga guolástanhálddahus ble etablert i mars 2011 og er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. De viktigste oppgavene er av privatrettslig karakter, som å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn, ha ansvar for drift, samt forvalte inntekter fra salg av fiskekort. Disse oppgavene var tidligere tillagt statlige organer.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF består av ni medlemmer. De fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene på fellesmøtet, jf. § 8. Kommunestyrene i Tana og Karasjok oppnevner to medlemmer hver med personlige stedfortredere blant personer med rett til stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3.

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Medlemmer kan skiftes ut i funksjonsperioden.

Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.

TFs sammensetning i perioden november 2023 – frem til kommunevalget 2027

TFs tredje periode tok til senhøsten 2023, og TF-medlemmene med personlige stedfortredere er presentert i tabellen under.

TF-medlem Personlig stedfortreder Valgt/oppnevnt av 

 

TF-vedtekter

TF vedtok egne vedtekter med regler for laksebrev, fellesmøte og soner på møtet 28.02.-01.03.2019, TF-sak 04/2019.

Bakgrunnen var at TF oppnevnte et saksutvalg for vedtekter bestående av TF-medlemmene Máhret Guhttor, Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen ved møte i desember 2015, med Guhttor som utvalgsleder.

Drifts- og årsrapporter

TF har presentert sitt arbeid for de to første periodene i egne driftsrapporter

Her presenteres årsrapporter, samt årsregnskap og revisorberetninger.

Administrasjon og Elveoppsyn