Lever fangstrapport

I henhold til lakseloven skal alle som fisker etter laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret (oppdrettsfisk) levere nøyaktig utfylt rapport. Alle som løser fiskekort for Tanavassdraget skal levere inn fangstrapport, også de som ikke fanget fisk eller ikke fisket.

Tilreisende fiskere skal rapportere fangsten senest mandagen etter at fisket er avsluttet. Lokale skal minimum rapportere fangst to ganger i sesongen; junifangsten skal rapporteres innen 6. juli, og fangsten fra resten av sesongen skal rapporteres innen 1. september.

TF har vedtatt at all vinterstøing av laks  skal registreres som en egen kategori. Det er ikke tillatt å ta livet av støingen, og de må behandles skånsomt ved gjenutsettelse. De skal ikke veies, men vekt skal anslås. Det samme gjelder andre laks under stengingstid.

TF oppfordrer alle til å rapportere om fangst av ferskvannsstasjonære fiskearter som harr, sik, abbor, gjedde og lake.

Fangstsrapportene blir behandlet konfidensielt og er undergitt taushetsplikt. Fangstopplysninger vil ikke bli brukt på en slik måte som gjør det mulig å identifisere fiskeren.

Du kan melde inn fangst på tre ulike måter.

1. Fangstrapportering på nett

Alle fiskere kan benytte Fortuna Software sin rapporteringsside: tana.lakseelv.no. Vi oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen!

 • Logg inn med passord/brukernavn googelkonto eller facebookprofil.
 • Lokale stangfiskere og tilreisende fiskere må rapportere fangst av én og én laks. De kan ikke rapportere garnfangst.
 • Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan rapportere en dags fangst samlet som tidligere. Følg i så fall linken “vil du rapportere samlet fangst,”  og melde inn fangsten fordelt på størrelsesklassene under 3 kg, 3-7 kg, over 7 kg (sistnevnte gjelder ikke under stengingen for fiske etter laks)  .
 • Alle fiskere kan rapportere om fangst av andre arter enn laks samlet pr dag. Fangsten meldes inn med størrelsesklasser; som for sjøørret er under 1 kg, 1-3 kg og over 3 kg.
 • Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan fortsatt melde inn samlet fangst av laks pr dag og innen
 • Husk å lagre fangsten etter å ha lagt den inn! Dersom man ikke skal fiske mer på det aktuelle kortet skal det avsluttes. Da blir det markert som innlevert.

2. Rapportering via app

Last ned appen “Fortuna fiskekort”

3. Rapportering på papir

Tilreisende fiskere kan notere fangsten på fiskekortet og levere det til et av utsalgsstedene.

Lokale fiskere må sende fangstrapporten til Tanavassdragets fiskeforvaltning, eller komme innom på kontoret:

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Deanugeaidnu 1780

9845 Tana

Laksebreveierne kan fortsatt rapportere i «laksedagboka». En frankert konvolutt med fangstskjemaene deles ut av kortselgerne til de laksebreveiere. Det er i år to skjema, et for juni, og et for resten av sesongen. I fangstdagboka skal fangsten for hver dag rapporteres samlet i de tre kategoriene 1) laks under 3 kg, 2) laks mellom 3 og 7 kg, og 3) laks over 7 kg (gjelder ikke under stengingen for fiske etter laks). Fangsten må oppgis på riktig dato, ikke samlet for hver uke.

Fangstdagboka kan skrives ut her:

Fangstdagbok 2020 del 1, Fangstdagbok 2020 del 2

Lokale stangfiskere kan også levere skriftlig rapport. Det er viktig å få med dato, vekt, om fisken ble gjenutsatt og hvor fisket pågikk. Fyll gjerne fangsten inn i følgende skjema:

Fangstskjema garn- og stangfiske_2020

Vi har også laget et eget skjema for fangst av sjøørret i munningssonen (Tanamunningen – Langnes): Sjøørretskjema. Bruk gjerne skjemaet også dersom du fisker sjøørret utenfor grense sjø elv, men noter da at fangstene er gjort utenfor elveområdet.

Rapporteringssoner – Tanaelva

 • Tanamunningen – Langnes
 • Langnes – Tana bru
 • Tana bru – Riksgrensen
 • Tanaelva: Riksgrensen – Lákšjohka
 • Tanaelva: Lákšjohka – Luosnjárguoika
 • Tanaelva: Luosnjárguoika – Borsi (Borsejohka)
 • Tanaelva: Borsi – Raidenjárga (samløp Anárjohka/Kárášjohka)

Rapporteringssoner – Sideelver

 • Anárjohka (grensen)
 • Anárjohka øvre norske del
 • Goššjohka (sideelv til Anárjohka)
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči
  • Bavvtajohka (sideelv i øvre del av Kárášjohka)
  • Geaimmejohka (sideelv til nedre del av Kárášjohka)
 • Iešjohka
 • Válljohka
  • Ástejohka (sideelv til Váljohka)
 • Baišjohka
 • Leavvajohka/Levajok
 • Lákšjohka
  • Gurtejohka (sideelv til Lákšjohka)
  • Deavkkehanjohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Buolbmátjohka/Polmakelva
 • Luovvtejohka/Luftjok
 • Máskejohka/Masjok
  • Geasis/Sommerelva (sideelv til Máskejohka)
  • Uvjelátnjá/Dunkrattelva (sideelv til Máskejohka)
  • Ciikujohka (sideelv til Máskejohka)