TF har valgt ny leder

Reidar Varsi, Ny leder i TF

Under TF møtet 7. november ble Reidar Varsi valgt inn som ny leder i TF. Reidar skal sitte som leder i to år, og har fått med seg John Nystad som nestleder.

Sammensetningen av TF

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av 9 faste medlemmer med personlige stedfortredere. Fem av medlemmene er laksebreveiere med garnrett i Tanavassdraget jf. Tanaforskrifta § 3. De er valgt inn av fellesmøtet for alle fiskere med garnrettigheter i vassdraget. Fire personer er oppnevnt av kommunestyrene i Tana og Karasjok; hver kommune oppnevner to personer hver. Personene som oppnevnes av kommunestyrene må være fast bosatt i kommunen, og kan ikke ha rettigheter til garnfiske. Det er med andre ord personer som har stangfiskerett i vassdraget jf. Tanaforskrifta §4.

Oversikt over sammensetningen av TF i perioden 2015-19:

TF-medlem Personlig stedfortreder Oppnevnt   Kommune
Reidar Varsi (leder) Oskar trosten Laksebreveiere Tana
John Nystad (nestleder) Johan Anders Bær Kommunalt Karasjok
Steinar Pedersen Jill anne Aslaksen Kommunalt Tana
Maret Guhttor Hartvik Hansen Kommunalt Tana
Jan Egil Høgden Kjell Sæter Kommunalt Karasjok
Benn Larsen Raymond Dervola Laksebreveiere Tana
Rune Aslaksen Jorunn Sottinen Laksebreveiere Tana
Edvard Nordsletta Dan Vidar Rasmus Laksebreveiere Karasjok
Asbjørn Guttorm Halfdan Næss Laksebreveiere Karasjok

 

Funksjonstida til TF er 4 år, og medlemmene velges inn og oppnevnes samme høst som det er kommunevalg. TF ble opprettet i 2011, og er nå midt i sin andre driftsperiode. Leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede (§ 3) og representanter oppnevnt av kommunene (§ 4). Fra 2015-17 har Steinar Pedersen, som ble oppnevnt til TF fra Tana kommune, sittet som leder. Nå er det altså de fiskeberettigede (§3 -laksebreveierne) som skal ha ledervervet i to år, frem til neste kommunevalg (2017-19). Reidar blir dermed TFs tredje leder etter Helge Samuelsen (2011-15) og Steinar Pedersen.

Reidar Varsi har lenge vært en markant person i diskusjoner rund forvaltningen av Tanavassdraget. I tillegg til å ha sittet to år i TF har han vært leder i den største organisasjonen som samler laksebreveierne; Laksebreveierne i Tanavassdraget (LBT) i perioden 2006-11, og har sittet i Tanautvalget som fremforhandlet grunnlaget til Tanaforskrifta.

John Nystad tar over nestledervervet fra Edvard Nordsletta. John ble oppnevnt av kommunestyret i Karasjok. Han sitter blant annet til daglig som varaordfører i Karasjok kommune.

TF-medlemmer for perioden 2015-19. Fra venstre; Benn Larsen, Rune Aslaksen, nyvalgt nestleder John Nystad, Jan Egil Høgden, nyvalgt leder Reidar Varsi, Asbjørn Guttorm, Máhret Guhtor og Edvard Nordsletta. Steinar Pedersen er ikke til stedet på bildet.