Prøvefiske

Fungerer strandsonen i Tanavassdragets innsjøer som oppvekstområde for lakseyngel?

Båt på en av Šuoššjávris strender (foto: Narve S. Johansen)

I 2013 ble det gjennomført et mindre prøvefiske i et utvalg av innsjøer på norsk side av Tanavassdraget for å undersøke hvorvidt lakseyngel benytter strandsonen som oppvekst habitat. Bakgrunnen for arbeidet var den pågående prosessen med fornyelse av gytebestandsmålet i Tanavassdraget.

Lakseyngel i innsjøer

Selv om lakseyngelen først og fremst vokser opp på rennende vann, er det kjent at de kan benytte strandsonen i innsjøer som oppveksthabitat. Dette er blant annet kjent fra en rekke mindre vassdrag i Nordland og Troms, men også fra Utsjoki/Ochejohka i Tanavassdraget. Flere faktorer må imidlertid være på plass for at strandsonen kan bidra i særlig grad. For det første må det være gode rekrutteringsmuligheter, altså gyteområder for laks i nærheten av innsjøen. Videre må strandsonen i innsjøen gi mulighet for skjul, dette er spesielt viktig i innsjøer med fiskeetende medborgere. Fiskesamfunnet i innsjøen avgjør også om laksen har mulighet til i særlig grad å nyttegjøre seg strandsonen.

Undersøkelser i Tanavassdraget

Undersøkelser av fiskebestandene i innsjøer i Utsjoki midt på 1990-tallet viste at lakseyngel i relativt stor grad benyttet strandsonen i innsjøene, og dette var særlig utpreget i de innsjøene som hadde produktive elvestrekninger i nærheten.

I 2013 ble det gjort enkle undersøkelser ved hjelp av finmaska garn i fem av de norske sjøene i vassdraget; nemlig Máskejávri, Vuoksajávri og Máskeluoppal i Másejohka, Stuorrajávri i Váljohka, og Šuoššjávri i Iešjohka. Det ble ikke gjort fangst av yngel i noen av innsjøene, og det ble konkludert med at de neppe bidro til lakseproduksjon pr. 2013. Det ble videre vurdert at de undersøkte innsjøene trolig ikke har potensiale til å bidra i stor grad til lakseproduksjon. Strandsonen i alle innsjøene har relativt dårlig skjulmuligheter, og innsjøene har et komplisert fiskesamfunn. Dessuten var det relativt langt til nærmeste gyteplasser i 4 av de 5 innsjøene.

Resultatene kan ikke uten videre overføres til andre innsjøer i vassdraget. Det er nemlig stor variasjon i utformingen av innsjøer, og fiskesamfunnene i ulike deler av Tanavassdraget

Les rapporten her:  

Rapport 2014-03 lakseunger i innsjøer.