Prosjekter

Tanavassdragets fiskeforvaltning satte opp en prioriteringsliste over prosjekter som skal gjennomføres i 2016 ved desembermøtet 2015.

1)      Tradisjonell kunnskap og predatorer

2)      Overvåking i Iešjohka med sonartelling

3)      Skjellprøveinnsamling

4)      Sjøørretprosjekt

5)      Prosjekter som sikrer kunnskap om laks og laksefiske blant barn.

Det ble videre vedtatt at:

«I alle prosjektene hvor TF bidrar, skal man sikre ivaretakelse av tradisjonell kunnskap. Det kan skje gjennom en etablering av en eller flere sakkyndige lokale grupper som innehar slik kunnskap.»

Ved aprilmøtet 2016 ble det i tillegg vedtatt å legge innsats i fremstilling av utviklingen av turistfisket i Tanavassdraget:

Under følger en kort orientering om innholdet i de ulike prosjektene:

Fra lokalt hold fremholdes det at en rekke arter som har laks som byttedyr har økt i antall som følge av at den lokale «forvaltningen» av disse artene har opphørt. Tidligere beskattet man fiskespisende fiskearter som gjedde, lake og ørret betydelig. Det samme gjelder fugler som fiskender, og pattedyr som sel og oter. Amerikaneren; minken, rømte i sin tid fra ulike oppdrett og kan fortsatt regnes som en nykommer i vassdraget. Man peker på at fraværet av den lokale beskatningen av de nevnte laksepredatorene skal ha bidratt til den bestandssituasjonen man i dag opplever i vassdraget. TF ønsker å prioritere kartleggingen av den tradisjonelle kunnskapen som fiskerne sitter med, og vil også følge opp deler av dette feltet med registreringer i felt. Konkret vil man invitere opp en hundeekvipasje som skal kartlegge minkbestanden i Lákšjohka inneværende sommer.  

TF uttalte at sonarovervåking i Iešjohka måtte komme i gang allerede førstkommende år. Erfaring har vist at det er nødvendig med en grundig kartlegging av potensielle lokaliteter før man starter opp tellinger. Dette er i alle fall tilfelle i Iešjohka hvor bunnsubstratet er av den grovere sorten. Inneværende sesong blir det derfor kun en kartlegging av potensielle lokaliteter i nedre del av Iešjohka.

Skjellprøveinnsamlingen er en årlig høyt prioritert oppgave for TF. I perioden 1997-2015 er det årlig samlet inn nærmere 2 300 skjellprøver fra laks og sjøørret bare på den norske siden av vassdraget. 15-20 fiskere står på kontrakt med TF, og tar prøver av all laks og ørret de får. Øvrige fiskere oppfordres til å ta skjellprøver av laks, og er med i trekningen av gavekort til 2 500,-.

Les mer om prosjektet 

Sjøørretprosjektet har flere ulike deler. Inneværende vår gjennomfører TF en kartlegging med prøvefiske i Tanamunningen med finansiering fra Kystverket. Målet er å kunne si noe mer om det er sjøørret til stede i Tanamunningen også vinterstid. Miljødirektoratet har finansiert andre deler av kunnskapsinnhenting om sjøørretbestanden. Planen er blant annet å hente inn diettprøver fra ørret som fanges oppe i vassdraget, og å samle inn lokal kunnskap om sjøørretbestanden i vassdraget. Et mål er at de ulike kartleggingene kan munne ut i forvaltningsrettede råd for beskatningen av ørretbestanden. Prosjektet bygger på blant annet det treårige prosjektet med radiomerking som ble gjennomført av finsk side ved RKTL (nå LUKE) (Les mer her.) 

TF ble invitert med av Statens Naturoppsyn til et prosjekt som går på et årlig arrangement med laksens dag for 5. klasse i både Tana og Karasjok. Prosjekter ble gjennomført i både 2014 og 2015. Prosjektet blir prioritert av TF også i fremtiden som et ledd i at også neste generasjon kan bli fornuftige laksefiskere.  

Finsk Naturressursinstitutt (Luke) har tatt initiativ til at man skal samle kunnskapen om fremveksten av turistfisket i nyere tid i en felles norsk-finsk rapport. Det er perioden fra ca. 1980-2015 som det er aktuelt å fokusere på. Hvordan har fremveksten vært? Hvem er det som kommer for å fiske i vassdraget? Hvordan har antallet fiskere blitt påvirket av ulike reguleringer? Hvilke forskjeller er det mellom norsk og finsk side? Det er Luke som står for kartleggingen på finsk side, og TF som står for tilsvarende på norsk side. TF er tildelt 30 000,- av Kjell Moens minnefond for å få oversatt den finske delen til norsk.