Sesong 2020 – nytt for tilreisende fiskere

Her kan du som tilreisende fisker få oversikt over kortkjøp, fiskeregler og fangstrapportering i Tanavassdraget under årets sesong.

Kortpriser

Tilreisende fiskere har som tidligere kun tilgang til å kjøpe døgnkort for ulike soner i Tanavassdraget. Dette gjelder alle som ikke er fast bosatt og folkeregistrert i Tana, eller Karasjok kommune, eller ved lakseførende sideelver til Tanaelva i Kautokeino kommune.

Kortprisene er justert i forhold til i 2019. Pris for strandfisket langs Tanaelva er redusert til 350,- pr døgn, mens båtkortet er holdt på 800,-. Det samme gjelder nedre norske del av Tanaelva. Prisen er justert også i flere av sideelvene. Prisen er nå 500,- pr døgn i de store sideelvene, mens prisen for de øvrige elvene varierer fra 100,- pr døgn (Luftjok/Luovvtejohka) og opp til 350,- i andre elver, (se tabellen under).

Kortene ligger allerede ute for salg her. Logg deg inn på din profil, eller opprett ny profil om du ikke har fisket i vassdraget de siste årene. Kortene hentes ut og aktiveres hos et av utsalgsstedene som TF har avtale med. Dette for å sikre at alt fiskeutstyret er tørt eller desinfisert før fisket tar til.

Fiske på grenseelvstrekningen

Fiskeregler for tilreisende fiskere grensa (A3-format) 2020

Norge og Finland har med virkning fra 15. juni 2020 endret reise-, oppholds- og grensepasseringsreglene, slik at gjester og fiskere fritt kan passere den norsk/finske grensen, og oppholde seg på begge sider av grensen, uten å måtte i karantene etter fisketuren. Det betyr at TF har kunnet åpne for salg av strandfiskekort i Tanaelva, til fiskere fra land som Norge har åpnet reise- og oppholdsmulighet for.

I vinter ble det vedtatt flere endringer i fiskereglene for strandfisket på grenseelvstrekningen. Nå får tilreisende fiskere igjen tilgang til ettermiddagsfiske. Fiskedøgnet starter kl. 18.00, og det er innført nattefredning (kl. 23.00 – 06.00) i stedet for ettermiddagsfredning. Normalt er det flest finske fiskere som kjøper kort på grenseelvstrekningen.

Fredningssonene ved utløpet av lakseførende sideelver er igjen endret. Fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:

 • Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
 • Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
 • Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárásjohka): et område som strekker seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet;
 • Gáregasjohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Anárjohka (NOR) der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
 • For øvrige sideelver er fiske forbudt i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen.

Fiske i nedre norske del av Tanaelva

Fiskeregler for tilreisende fiskere nedre norske (A3-format) 2020

Det er ikke gjort endringer i fiskeforskriftene for nedre norske del av Tanaelva som har betydning for tilreisende fiskere. Hele området er dekket av et fiskekort som er tilgjengelig fra 10.6-10.8. Det er også et billigere fiskekort tilgjengelig for Tanamunningen (Langnes-Tanamunningen) i perioden 23.6-15.9.

Fangst av pukkellaks på Kaldbakknes i Tanamunningen (foto: TF).

Fiske i norske sideelver

Fiskeregler for tilreisende fiskere sideelver (A3-format) 2020

Kartgrunnlag TF-regler 2020

TF tilbyr fiskekort i 14 ulike sideelver/soner. Foruten Kárášjohka nedenfor Skáidegeačči er fisket i alle sideelvene forbeholdt personer som er bosatt i Norge. Sesongen varer fra 10.6-10.8 i samtlige elver, mens det er en kvote på tilgjengelige fiskedøgn i de fleste av elvene.

Elv  Tilgjengelige døgn
Máskejohka/Masjok 350
Luovvtejohka/Luftjok Ubegrenset
Buolmátjohka/Polmakelva Ubegrenset
Lákšjohka 100
Leavvajohka/Levajok 100
Baišjohka 50
Válljohka 150
Kárášjohka nedenfor Skáidigeačči 100
Geaimmejohka 50
Kárášjohka ovenfor Skáidigeačči 350
Bávvtajohka 50
Iešjohka 200
Goššjohka 100
Anárjohka øvre norske del Ubegrenset

Tilreisende fiskere kan i utgangspunktet kun fiske med flue uten dupp eller søkke i sideelvene. I år har TF vedtatt sluksoner i flere av sideelvene jf. forskrift om fiske:

 • Máskejohka/Masjok: Innsjøene Máskejávre, Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
 • Luovvtejohka/Luftjok.
 • Polmakelv og norsk del av Polmakvann
 • Lákšjohka: Innsjøen Soavveljávre i med oppmerket stillerennende elveområde i Gurtejohka.
 • Váljohka (foruten sideelva Ástejohka).
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeačči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeačči opp til Fastemohkki (Raiti)
 • Bávvtajohka: Innsjøene Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit Gastejávre.
 • Iešjohka: Innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal.
 • Goššjohka.
 • Øvre norske del av Anárjohka.

Fiske etter andre arter

TF har som mål å tilrettelegge for økt fiske og uttak av andre arter enn laks. Dette var bakgrunnen for opprettelsen av sluksonene som er listet opp over. Det er i tillegg opprettet egne kort for fiske etter andre arter som i til dels følger sluksonene. Disse sonene er billigere (100,- pr døgn for voksne/50,- for ungdom fra 16-18 år), og er åpen også ut over laksefiskesesongen. Laks som eventuelt fanges under dette fisket må imidlertid gjenutsettes.

Innlandsfiskesoner:

 • Máskejohka (kun innsjøene Máskeluobbal, Vuoksájávre og Máskejavre)
 • Polmakvann (norsk del)
 • Lákšjohka (Soavveljávre med stilleflytende elvestrekning)
 • Váljohka (innsjøer og stilleflytende elver fra Geavrejávri og ned)
 • Iešjohka (innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal)
 • Bavvtejohka (innsjøer i lakseførende del)
 • Øvre norske del av Anárjohka (innsjøer på lakseførende del)

Les om høringen om utvidet fiske etter andre arter.

Abbor (foto: TF).

Fangstrapportering

All fangst av laks, sjøørret, sjørøye og pukkellaks skal rapporteres. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. Vinterstøing skal også rapporteres inn, men som egen kategori. Vi ber alle om å legge inn fangst av andre arter i tillegg (elveørret/brunørret, gjedde, harr, sik, abbor, lake..).

Vi oppfordrer alle til enten å rapportere fangsten inn på egen profil i Fortuna software, eller over appen til Fortuna fiskekort. For andre arter enn laks er det mulig å legge inn samlet antall+vekt inn. For ørret rapporteres det i så fall i henhold til kategoriene mindre enn 1 kg, 1-3 kg og større enn 3 kg. Alternativet til rapportering på nett/app, er å notere fangsten på fiskekortet og levere det til kortselger.

Husk at kortet må rapporteres selv om du ikke fanget fisk, eller lot være å fiske!