Utbytte fra kortsalget

TF betaler nå ut utbytte fra kortsalget fra perioden 2016-2018 til laksebreveierne; altså de som har fiskerett ihht Tanalovens § 4. Vi trenger kontoinformasjon fra hver enkelt for å få betalt ut utbytte.

Utbetaling av årsutbytte 2016 – 18

Alle laksebreveiere skal ha mottatt et brev for om lag en måned siden med informasjon om utbetalingen av utbytte. I dag har betalingen for de 100 første gått ut. Vi mangler fortsatt kontoinformasjon for resterende rettighetshavere, om lag 230 personer. Ta kontakt på mail etter tlf:

  • hev@tanafisk.no
  • tlf: 924 00 935

TF disponerer eventuelt årsoverskudd etter § 11, tredje ledd:

Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigete, jf. § 3, og 25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert annet år.

Det ble ikke foretatt utbetalinger av andelsutbytte i fjor. Avsetning til andelsutbytte 2016, i 2017 var det ikke noe å avsette, og årsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner 2018 legges sammen. Nå utbetales altså årsutbytte for perioden 2016-18.

Fordeling til de fiskeberettigde for perioden 2016 – 2018 utgjør kr. 313 928,-

  • For 2016 utbetales det kr. 745,- til hver fiskeberettigede.
  • For 2018 utbetales det kr. 185,- til hver fiskeberettigede.