Om fisket

Tradisjonell stengselTanaelva og båterStrandfisker

Alle foto: Kjell-Magne Johnsen

Tanavassdraget består av et mangfold av vassdrag og elver med ulik karakteristikk. Gjennom tusenvis av år har den atlantiske laksen spesial tilpasset seg den enkelte elv og skapt ett rikt og mangfoldig laksebestand. Like lenge som lakseressursene har eksistert i elvedalen har befolkningen her høstet av og nyttiggjort seg av de rike naturresursene. Lakseressursene i elvedalen har utformet en egenartet samisk kultur og mangfoldet i den elvesamiske kulturen gjenspeiles blant annet i språket.

Garnfiske

Tanavassdraget er et av de få gjenværende elvene i Norge der det per i dag fortsatt fiskes med bundne redskaper etter atlantisk laks.  Retten til å fiske med tradisjonelle garnredskaper i vassdraget har bakgrunn i historisk bruk og sedvane og er lovhjemlet. Garnredskapene som brukes i Tana kan deles inn i passive (stengsel og stågarn) og aktive redskaper (drivgarn og kastenot). Stengselsfisket har urgamle tradisjoner og mye tyder på at dette fisket har røtter helt tilbake til ur-finsk ugrisk tid. Vilkårene for å fiske med bundne redskaper i Tanavassdraget er noe ulik mellom Norge og Finland. I Norge er det blant annet et krav om at den fiskeberettigede skal avle minst 2 000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål. I Finland baseres fiskeretten på blant annet eiendommens størrelse samt arvede rettigheter. Felles for landene er at de fiskeberettigetes fiske er inndelt i ulike fiskesoner i vassdraget.

Stangfiske

Stangfiskere bosatt i Tana og Karasjok kommuner har en lovfestet rett til stangfiske i vassdraget. Samme rett har personer som bor langs lakseførende sideelver til Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Retten bygger på sedvane og alders tidsbruk. Også andre personer som ikke er fast bosatt i Tanadalen, har adgang til stangfiske. Stangfiske i Tanavassdraget har svært lange tradisjoner og i følge historiske kilder begynte man med en primitiv form for stangfiske lenge før engelskmennene innførte sportsfiske med stang på midten av 1850-tallet. Stangfiske i dag representerer en viktig kilde til rekreasjon og hygge ved elvebredden.