Buolbmátjohka/Polmakelva

Buolbmatjohka

Buolmátjohka, fra den norske elvestrekningen mellom Buolmátjávri/Polmakvann og Tanaelva (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Fisketid lokale: 1. juni til 31. august

Fisketid tilreisende: 10. juni til 10. august

Buolbmátjohka/Polmakelva er den nest nederste lakseførende elva av betydning som munner ut i Tanaelva, 55 km fra Tanamunningen. Vassdraget er grenseoverskridene, med lakseførende strekninger både i Norge og Finland. Fra utløpet av Buolmátjávri/Polmakvatn meandrerer Buolbmátjohka omtrent 10 kilometer før den renner ut i Tanaelva like nord for tettstedet Polmak. Elva nedenfor Polmakvann er ikke regnet som produktiv, men har bestander av blant annet harr og gjedde, og det fanges også noe laks. Det er nemlig til dels fine tilløpselver til Polmakvannet på finsk side med bestander av smålaks. Det drives ikke fiske i disse elvene, men det er et begrenset, tradisjonelt garnfiske etter laks i selve Polmakvann, hjemlet i Overenskomstens artikkel 6.3.

Gytebestandsmålet for vassdraget er 511 kg hunnlaks.

Tilreisende fiskere kan kjøpe et laksefiskekort for den norske strekningen av elva, som også dekker den norske delen av Polmakvannet.