Váljohka

Oversiktskart over Váljohka (kartgrunnlag fra Kartverket; www.norgeskart.no).

  • Fisketid for lokale: 1 juni – 31. august (mandag kl. 18 til søndag kl. 18)
  • Tisketid tilreisende: 10. juni – 10. august (mandag kl. 18 til søndag kl. 18)

Det er 150 fiskedøgn tilgjengelig for tilreisende fiskere i sesongen 2019.

Váljohka har sitt utløp til Tanadelva ca. 35 km ovenfor Levajok fjellstue, og 175 km ovenfor Tanamunnigen. Váljohka og dens sideelv, Ástejohka, munner ut i Stuorrajávre. Fra Stuorrajávri er det bare en kort elvestrekning til Tanaelva. Selve Váljohka er regnet som lakseførende opp til Gimešjávre, 21 km over Stuorrajávre. Det totale gytebestandsmålet for Váljohka er regnet å være 779 kg.

Váljohka (foto: Narve S. Johansen)

Váljohka renner fra Idjájávri/Nattvann, som er lokalisert ved E6 mellom Karasjok og Lakselv. Den enkle logistikken gjør at en reise i kano eller pack-raft ned elva er et fint, lite eventyr; særlig tidlig på sommeren mens vannstanden gjør livet til en lek. Elva blir padlet av noen grupper hvert år. Før en setter av gårde på en slik tur er det særlig viktig å se til at padleutstyret er skikkelig tørt eller desinfisert, slik at en ikke overfører organismer fra andre vassdrag, heriblant den fryktede parasitten Gyrodactylus salaris. Videre er det viktig å skaffe laksefiskekort for den lakseførende strekningen, nedenfor Gimešjávre. I Váljohka er det ingen fysisk hindring for lakseoppgangen. Dersom en fanger laks ovenfor den lakseførende strekningen, skal denne settes tilbake. I øvre deler av elva er det muligheter for fangst av både stor harr og gjedde.

Et godt utgangspunkt for fiske i Váljohka er ellers grusveien inn dalen. Det er villmarkspreg opp langs elva og man kan følge skikkelig sti bare et kort stykke videre fra veiens ende.

Fiskekortet for Váljohka dekker både selve Váljohka og sideelva Ástejohka.

Fløting i øvre del av Váljohka (foto: Narve S. Johansen)

Videoovervåking og fangst

Lakseoppgangen til Váljohka ble overvåket med video sesongen 2015. Det ble registrert til sammen 741 laks på vei opp fra Stuorrajávre til Váljohka i løpet av sommeren, og dette må regnes som et minsteestimat av oppgangen det året. Les mer om oppgangsovervåkingen i Tanavassdraget her.

Siden store deler av elva er relativt utilgjengelig er det relativt lite fiske her. Siden 2008 er det solgt 37-59 fiskedøgn til tilreisende fiskere hit årlig. Den beregnede fangsten siden 2006 har vært mellom 36 og 167 laks på til sammen 97-366 kg.

Fangst av laks i Váljohka i perioden 2006-17.