Fiskeoppsyn

Elveoppsynet i Tanavassdraget er forvaltningens feltorgan og er administrativt og operativt underlagt Tanavassdragets fiskeforvaltning. Oppsynsbetjenter engasjeres for fiskesesongen eller deler av fiskesesongen og skal påse at bestemmelsene i fiskeforskriftene blir overholdt. Den overordnede rollen til oppsynet er å ivareta Tanavassdragets miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Oppsynet skal kontrollere fiskekort, gi veiledning og informasjon, foreta skjøtsel, vedlikehold og tilrettelegging samt gjennomføre registrering. På riksgrensestrekningen utføres oppsynstjenesten i samråd med Statens naturoppsyn og finsk oppsyn.

Fiskeoppsynet i Tanavassdraget ønsker å få tips om observasjoner av ulovlig fiske. Det er bedre å si i fra når en gjør observasjonen enn dagen etter.

Kontakt oppsynsbetjenter

Oppsyn Karasjok:                              960 97 354

Oppsyn Tana:                                    960 97 349