Fiskeregler for sesongen 2024

Fiskeregler for årets sesong i Tanavassdraget ble vedtatt sentralt den 15. mai. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har myndighet for ytterligere reguleringer i ulike deler av vassdraget, spesielt i sideelver. Disse ble vedtatt den 30. mai. Det vesentligst presenteres her. En enklere oppsummering av fiskeforskriftene vil komme fortløpende.

Fiskereglene for de ulike deler av Tanavassdraget er tilgjengelig (i forskrifts form) under linkene under (en mer oversiktlig oppsummering kommer fortløpende)

Fiskekort for lokale fiskere (bosatt i Tana, Karasjok og deler av Kautokeino kommune langs lakseførende sideelver av Tanavassdraget) er for årets sesong gratis. Fiske etter laks og sjørøye er ikke tillat i 2024.

Lokale fiskere forplikter seg å anskaffe seg fiskekort, selv om den er gratis. Dette av hensyn til fangstrapportering, som også er pliktig for andre arter enn laks. Fiskekort er tilgjengelig på https://tana.lakseelv.no

Følgende tabell viser fisketider for lokale fiskere i de ulike deler av vassdraget for garn (kun for laksebreveiere) og stang.

ELV FISKETIDER FOR LOKALE FISKERE
STANGFISKE GARNFISKE
Tanaelva nedre norske del Isgang- 31.08 Isgang- 20 juni + 01.08-20.08
Område Biehtárjohka- Grense elv/sjø Innlandsfisk: isgang-31.08

Sjøørret: 23.06-31.08

Tanaelva grenseelvstrekning 01.06- 20.08 Isgang- 20.06
Unntak for garn: Polmak- nedre del av storfossen og  Leavvajohkas munning – samløpet mellom Kárášjohka og Anárjohka. Isgan-20.06 + 01.08-20.08
Harrelva Stengt Stengt
Golggotjohka Stengt Stengt
Máskejohka Stengt Stengt
Geasis/ Sommerelva Stengt Stengt
Uvjalátnjá/ Dunkrattelva Stengt Stengt
Ciikojohka Isgang- 10.08 Stengt
Máskeluoppal Stengt Stengt
Máskejávri og Vuoksajávri Hele året Hele året
Luovttejohka/ Luftjok Harr: Isgang- 10.08/ Ørret: stengt Stengt
Ruossajohka/ Korselva Stengt Stengt
Buolbmátjohka/ Polmakelva (norsk del) Hele året Hele året, unntatt isgang- 25.06
Ođđafávli Hele året Hele året
Buolbmátjavri/ Polmakvannet Hele året Hele året
Lákšjohka Stengt Stengt
Gurtejohka Stengt Stengt
Gurteluoppal og Soavveljávri Hele året Stengt
Deavkkehanjohka Stengt Stengt
Gárppejohka Stengt Stengt
Leavvajohka Stengt Stengt
Báišjohka Stengt Stengt
Váljohka
Utløp Tanaelva- Gállovárluobbal Hele året Hele året
Resten av Váljohka Isgang- 10 august Stengt
Ástejohka Stengt Stengt
Kárášjohka Stengt Stengt
Unntak: Riidonjárga til Vullošnjárga Kun fra strand: Isgangen- 10.08 Stengt
Unntak: nedstrøms Stuora Gorši- Ráidenjárga Stengt, utenom unntak over Isgangen- 10.08
Geaimmejohka Stengt Stengt
Bávttajohka Stengt Stengt
Unntak: Bajit og Vuolit Áhkasjávri og Bajit og Vuolit Gastejávri Hele året Hele året, unntatt isgang- 25.06
Iešjohka og sideelver Stengt Stengt
Unntak: Šuoššjávri Hele året Hele året, unntatt: isgangen- 25.06
Unntak: Luoppal fra Iešjávri- Mollešjohka Begrenset Begrenset
Anárjohka og Skiehččanjohka (grense) 01.06- 20.08 Isgang- 20.08
Iškorasjohka Stengt Stengt
Goššjohka Stengt Stengt