Status for Tanavassdraget

Sammendrag

Overvåkings- og forskningsgruppa for Tana har utgitt statusrapport “Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2020” , med fokus på hovedelven, Kárášjohka, Iešjohka og eventuelt andre elver som burde bemerkes.

Overvåkingen av den blandete bestanden i hovedelva undergår en forandring i metoden for bestandsidentifisering, og resultater er gitt med både ny (SNP) og gammel (microsat) metode der det er relevant.

I åtte av de 15 bestandene ble sannsynligheten for å nå forvaltningsmålet klassifisert til dårlig (oransje eller rød) (mindre enn 40% sannsynlighet for å nå forvaltningsmålet) (se side 2). Fem av disse var igjen plassert i den verste kategorien (rød), hvor det har vært veldig lite beskattbart overskudd de siste fire årene. Med gammel metode er situasjonen enda verre, hvorav ti av 15 bestander ble klassifisert til dårlig eller verst.

Både hovedelven, Kárášjohka og Iešjohka er blitt klassifisert til den verste kategorien etter 2020-sesongen. Sammen med Anárjohka som også har blitt klassifisert til samme kategorien, utgjør disse områdene til sammen 84 % av det totale produksjonspotensialet i Tana (uttrykt gjennom gytebestandsmålene). Disse områdene, samlet sett, har over de siste fire årene manglet et årlig gjennomsnitt på 35 000 kg hunnlaks med tanke på å nå forvaltningsmålet.

Mer om sammendraget her: Oppsummert statusrapport

Mer om Statusrapport her: 1_2020norsk