Utfisking av gjedde i Iešjohka – 2023

For å bistå Norsk institutt for naturforskning (NINA) sitt pågående prosjekt, åpnes det for fiske etter gjedde for lokalbefolkningen fra Čoavddatmohkki i Iešjohka til Sámmáljohnjálbmi i Kárášjohka, med unntak av en lengre fredningssone ved samløp mellom de to elvene og vanlig fredningssoner 50 oppstrøms og 100 m nedstrøms samløp med lakseførende sideelver.

Bakgrunn

I 2018 og 2019 ble det gjennomført et prosjekt i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), der det ble fanget og undersøkt 637 gjedder fra Tanavassdraget. Av disse ble 245 gjedder fanget i Iešjohka, hvorav mer enn 50 % av dietten (mageinnholdet) besto av laksunger/-smolt. Resultatene er beskrevet i NINA-rapport 1648 og finnes på hjemmesiden til TF og NINA.

I 2021 og 2022 ble det radiomerket 65 gjedder i Iešjohka, langs strekningen fra Čoavddatmohkki til Sámmáljohnjálbmi, dvs. fra brua ved Čoavddatmohkki til området rett nedenfor samløpet mellom Iešjohka og Kárášjohka. Disse gjeddene er blitt peilet regelmessig, blant annet både sommer og vinter i 2021 og 2022, samt i april og mai i 2023. Nesten alle disse gjeddene ser fortsatt ut til å være i livet. Radiomerkene er ‘operert’ inn i bukhula til gjeddene, men antenna stikker ut fra fisken og er lett å oppdage. I tillegg ble noen gjedder merket med tradisjonelle ytre merker, såkalte spagetti-merker. Disse merkene er nummerert og er festet på ryggen til gjedda.

Utfisking

Vi (NINA og TF) ønsker nå å ta ut så mange gjedder som mulig i denne delen av Iešjohka, både merkede og umerkede gjedder, og vi oppfordrer lokale fiskere, ved bruk av stang og/eller småmaska garn*, til å starte fisket så tidlig som mulig. Gjeddene gyter trolig rundt månedsskiftet mai/juni, og finnes nå i typiske gyteområder (stille partier med vegetasjon). Fiskesesongen varer fra 02. juni til 10 august.

For å muliggjøre kartleggingsfisket av gjedde i regi av NINAs pågående prosjekt, vedtok Tanavassdragets fiskeforvaltning den 02. juni 2023 å åpne tilgang for alle lokale fiskere jf. § 5 i Tanaloven for fiske etter gjedde med stang i Iešjohka på strekningen fra brua ved Čoavddatmohkki til 50 meter oppstrøms samløpet med Kárášjohka. For å effektivisere ytterligere dette fisket er det planlagt å ta i bruk organiserte lag.

* Fiskeberettigede etter § 4 i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) kan også benytte seg av småmaskede garn iht. forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Tanavassdragets fiskeforvaltning ønsker å påminne om konsekvenser iht. §14 i Tanaforskriften* i tilfelle anledningen for gjeddefiske skulle benyttes for et ulovlig fiske etter laks.

*  § 14.Utestenging fra fiske

Ved brudd på bestemmelse gitt i denne forskriften eller i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. eller overenskomst med Finland av 24. februar 1989 kan Tanavassdragets fiskeforvaltning vedta at fiskerettshaver eller annen fisker skal utestenges fra fiske i Tanavassdraget for inntil to år. Ved gjentatt eller særlig grov overtredelse kan vedkommende utestenges for inntil fem år.

Innlevering av gjeddene

Gjeddene bes levert til Jergul Fjellstue v/Thoralf Holmestrand, mobil: 91720686 (der de blir frosset), eller lagt i fryseboksen ved Karasjok Camping. Alternativt kan de fryses privat og så senere overføres til Jergul eller Karasjok Camping. Dersom fiskerne ønsker å bruke gjeddene til mat, må hodet og mage leveres, samt at de fører opp lengde eller vekt på gjedda. I begge tilfeller er det viktig å notere følgende:

  • Navn og telefonnummer på fisker
  • Fangststed og dato
  • Redskap gjedda ble tatt på (sluk, flue, type garn etc.)
  • Om gjedda var merket (radio eller spagetti) eller umerket
  • Antall andre fiskearter
  • Anslå fisketid, dvs. ca. antall timer det ble fisket

Det er viktig at hver fisk (eventuelt hode og mage) legges i en plastpose eller lignende, samt at opplysningene ovenfor skrives tydelig med blyant på et stykke papir som legges sammen med fisken.

Dusør

Vi betaler dusør på kr. 150 for hver gjedde over 20 cm som leveres ved nevnte steder. Det forutsettes også at det legges ved info (se ovenfor) for hver gjedde som leveres. Pengene utbetales etter fiskesesongslutt, dvs. etter 10. august.

Hvem kan fiske

Alle lokale fiskere jfr. § 4 og § 5 i Tanaloven kan delta i fisket. Forskerne involvert i prosjektet vil også bidra til innsamlingen av gjedder.

Kart over fangstområde

Kart som viser hvilke deler av Iešjohka som inngår i utfiskingsprosjektet. Det utbetales dusør på kr. 150 for hver gjedde over 20 cm som er fanget i dette området, forutsatt at det legges ved informasjon som gitt ovenfor.

Kontaktpersoner

Martin-A. Svenning (NINA-Tromsø), Mobil: 93466725, Epost: martin.svenning@nina.no

Pierre Fagard (TF), Mobil: 90685088, Epost: pierre@tanafisk.no

Hans-Erik Varsi (TF), Mobil: 92400935, Epost: hev@tanafisk.no