Registrering av faststående bruk

Antall aktive, faststående bruk ble registrert i Tanavassdraget i 1984. I 2010 gjennomførte Laksebreveierne i Tanavassdraget (LBT) en tilsvarende registrering. TF har siden fulgt opp med en årlig registrering av antall bruk i vassdraget. 

Prosjekt i 2010

Det ble for første gang i 1984 gjennomført systematisk registrering av antall norske- og finske faststående garnbruk (stengsel og stågarn) i Tanavassdraget. For å få oppdatert kunnskap om omfanget av garnfisket, ble det i 2010 gjennomført tilsvarende registering av stengsel og stågarn på både norsk og finsk side av vassdraget. I både 1984 og 2010 ble registreringene utført i første halvdel av juli i samarbeid med elveoppsynet.

Det ble registrer 222 faststående bruk i 2010 mot 697 bruk i 1984. Reduksjonen av bruk var stor for både stengsel (75 %) og stågarn (63 %). Stågarn utgjorde en større andel av de fatstående brukene i 2010 (60 %) enn i 1984 (47 %). Fordelingen mellom Norge og Finland var omentrent 50-50 både i 1984 og i 2010.

Les rapporten fra registreringen i 2010 her:

Registrering av stengsel og stågarn i Tanavassdraget i 2010 og 1984

Årlig innsats

Siden prosjektet i 2010 har registreringen av faststående bruk blitt en årlig oppgave for elveoppsynet. I 2011 registrerte en de faststående brukene i tre omganger (juni, juli og august) for å få bedre oversikt over hvordan fangsttrykket fra stående redskap utvikler seg i sesongen(fig 1).

Fig 1: Samlet antall norske- og finske garnbruk (stengsel og stågarn) i hovedelva i sesongen 2011.

Tre runders gjennomføring ble gjentatt i 2013, mens en i 2012 og 2014 gjennomførte en runde med registrering av faststående bruk. Fordelingen av bruk er svært forskjellig innad i vassdraget, og de flest norske er aktiv i den nedre norske delen (fig 2 og 3)

Fig 2: Antall registrerte aktive norske stengsler i Tanavassdraget i ukene 27, 29 og 32 i 2013.
Fig 3: Antall registrerte aktive norske stågarn i Tanavassdraget i ukene 27, 29 og 32 i 2013.