Máskejohka/Masjok

Máskejohka/Masjok er den nederste av Tanaelvas lakseførende sideelver. Elva drenerer fra Ifjordfjellet, og renner gjennom den frodige Masjokdalen på sin vei til Tanaelva. De mange gode fiskeplassene og villmarkspreg opp langs elva, har gjort den til en populær elv for både lokale og tilreisende fiskere.

Selve Máskejohka er om lag 3 mil lang, fra munningen til Máskeluobbal. Nedre deler av elva bukter seg gjennom jordbruksområdet i Masjokdalen. Selv om elva har mye finsubstrat og lite laksehabitat, er det likevel flere gode fiskeplasser tilgjengelig for den lokalkjente.

I midtre og øvre del av Máskejohka er det flott laksehabitat, og mange gode fiskeplasser. Det er mulig å nå inn hit ved å gå inn fra Masjokdalen, altså på vestsiden av dalen. Mer vanlig er det å kjøre opp til linken og gå ned til Krokfossen. Lokale fiskere kjører gjerne med elvebåt for å komme til midtre deler av Máskejohka, men fra 20. juni er det ikke lov til å kjøre lenger opp enn til Daukulpen.

Området rundt Krokfossen og Linjkulpen er spesielt kjent for mange av fiskerne som kommer tilbake til Máskejohka år etter år. Det samme er Dalsa i øvre del av Máskejohka.

Panoramabilde av Krokfossen i sentrale deler av Másekjohka (foto: TF)

Av Máskejohkas tre sideelver, er nok Sommerelva/Geasis den mest kjente og besøkte av fiskere. Dunkrattelva/Uvjalátnja er også ei flott lita interessant elv for fiskere som er ute etter ørret og smålaks. Nedre deler renner gjennom en kanyon. Ciikujohka er nok mindre kjent, og det er mindre laks å få her. Den renner parallelt med Tanaelva, og kan lettest nås til fots fra Båteng/Hillagurra. De tre sideelvene er lakseførende i henholdsvis 7, 7 og 11 km.

Máskejohka starter der Geasis og Ciikujohka møtes, nemlig ved Máskeluobbal. Laksen som skal opp i Ciikujohka må gjennom ytterligere to innsjøer; Vuoksájávre og Máskeluobbal. Innsjøene har komplekse fiskesamfunn dominert av gjedde, sik og harr.

Laksebestanden

I Máskejohka blir det årlig fanget en del storlaks. Det er likevel små- og mellomlaksen som dominerer i vassdraget. Siden 2006 er det årlig fanget mellom 0,7 og 2,3 tonn i Máskejohka med sideelver, noe som tilsvarer mellom 200 og 780 laks. Det har vært en negativ trend i fangstene i Máskejohka de siste årene, men i samme perioden er fiskeaktiviteten også redusert.

Fangstutvikling for laksefangsten i Máskejohka i perioden 2006-2019 basert på vekt. Figurene er basert på beregnet fangst, og gjenutsatt laks er inkludert. Blå søyle er smålaks (< 3kg), rød er mellomlaks (3-7 kg), og grønn er storlaks (>7 kg).

Gytebestandsmålet for Máskejohka med sideelver satt til 1 521 kg hunnlaks. I den siste bestandsvurderingen (2018) ble det beregnet at forvaltningsmålet for Máskejohka ikke var nådd de fire siste årene. Det er imidlertid stor usikkerhet i beregningene ettersom det aldri er gjennomført oppgangstelling i Máskejohka.

TF har gjennomført drivtellinger i deler av vassdraget for å kunne anslå størrelsen på gytebestanden. Disse ble gjort i øvre del av Sommerelva i årene 2013-2015 og 2017. Antall registrerte laks varierte mellom 80-160 laks på den aktuelle strekningen, mens størrelsesfordeling, og fordelingen i elva varierte mellom årene.

I tillegg til laks er det også fin størrelse på ørreten i Máskejohka, og det vandrer en del sjøørret opp hit. Det er også mye harr å få i elva.

Laksefangst i øvre del av Máskejohka (foto: TF).

Fiskekort

Tilreisende fiskere kan fiske i Máskejohka og sideelver med døgnkort for Máskejohka. Sideelvene er altså inkludert, men vi ønsker at fangsten rapporteres til riktig del av vassdraget; Máskejohka/Sommerelva/Dunkrattelva/Ciikujohka.

Fiskesesongen for tilreisende fiskere varer fra 10. juni til 10. august. Det er satt en kortkvote for tilreisende på 350 døgn. Kortene kan kjøpes i vår nettbutikk. Et døgnkort koster 500,- for voksen, ungdom fra fylte 16 år til fylte 18 år kan kjøpe ungdomskort til 100,- pr. døgn, mens barn og ungdom frem til fylte 16 år skal ha gratis barnekort.

Lokale fiskere må ha sesongkort for hele Tanavassdraget, eller for lakseførende deler av Tanavassdraget i Tana kommune for å ha tilgang på fisket i Máskejohka. Sesongen for lokale fiskere varer fra 1. juni til 20. august.

Máskejohka har vært den mest populære norske sideelva blant tilreisende fiskere. Salget har imidlertid gått betydelig tilbake de siste årene, fra 679 døgn i 2008 til 207 døgn i 2018. Salget økte til 316 døgn i 2019, og maksimalt antall tilgjengelige døgn er altså 350. Det er derfor god tilgang på fiskeplasser ved elva nå.

Laks i vente? (foto:TF)

Fiskeregler

Tilreisende fiskere kan kun fiske med flue, uten dupp eller søkke. Barn kan fiske med flue og dupp.

Lokale fiskere kan fiske med flue, flue og duppe slukredskaper (inkludert wobbler).

Lokale fiskere kan dorge, men TF selger ikke båtkort til tilreisende fiskere, og har dermed ikke åpnet for at tilreisende fiskere kan dorge i Máskejohka.

Fiskedøgnet starter kl. 18, og varer et døgn.

Fisket er ikke åpent fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18.

Det er fredningssoner der to sideelver møtes jf forskrift om norske sidevassdrag § 6, 4. punkt:

«fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av den aktuelle sideelva.»

Denne paragrafen er aktuell for samløpet mellom Sommerelva og Dunkrattelva.

Øvre del av Sommerelva (Geasis). Det er mange spennende fiskeplasser opp langs elva. Her i øvre del er renner elva gjennom en Kanyon (foto: TF)