Kortsalg for lokale fiskere

Det nærmer seg isfritt. Nedenfor Storfossen var det fortsatt bra med is på bredden 15. mai.

Isen er gått av elva, og det klør i nevene etter å komme i gang med årets fiskesesong. Som i fjor åpner det ordinære fisket for lokale fiskere 1. juni. Laksebreveierne kan imidlertid begynne fisket etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye med småbente garn allerede 20. mai. Her finner du en oppdatering om hvor du kan kjøpe kort og om årets fiskeregler.  

Fiskekortsalg

Fiskekortsalget for tilreisende fiskere på grensestrekningen åpnet allerede 16. april. Fredag 18. mai åpner vi kortsalget for lokale fiskere på nett, og i løpet av tirsdag 22. mai skal det være mulig å kjøpe fiskekort fra de fleste utsalgsstedene på norske side av Tanaelva.

Som alltid må du ha betalt fiskeravgifta til staten før du kjøper kort for Tanaelva. Du kan betale avgifta her.

Dersom du ønsker å kjøpe fiskekort på nett, er prosedyren som følger:

  1. Gå inn på https://tana.lakseelv.no/
  2. Log inn med din FiskerID fra i fjor, eller tast inn ditt tlf nr. Dersom du ikke har kjøpt sesongkort for vassdraget de to siste årene må du opprette en ny profil.
  3. Rediger din profil; er adressen og tlf. nr korrekt?
  4. Er du husstandsmedlem? Registrer ditt kort opp mot den personen i husstanden som er laksebreveier.
  5. Kjøp fiskekortet som du ønsker

Priser lokale fiskere 

Lokale fiskere kan kun kjøpe kort for hele fiskesesongen. Prisene er de samme som i 2017 (se tabellen). Valget står mellom kort for lakseførende strekninger på norsk side av Tanavassdraget og kort for lakseførende strekninger i Tanavassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune. Undom fra fylte 16 frem til fylte 18 år har tilgang på billigere fiskekort. Vi ønsker at barn og ungdom frem til fylte 16 år også skal skaffe seg fiskekort, og rapporterer fangst. Disse kortene er for øvrig gratis.

Fiskekortprisene for 2018

Hvem regnes som lokale fiskere?

Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs lakseførende sideelver til Tanavassdraget i Kautokeino kommune har status som fastboende. Permanent bosatt betyr at man må være folkeregistrert i en av kommunene. Studenter som er borteboende, men fortsatt er folkeregistrert i Tana eller Karasjok regnes som lokal.

Lokale fiskere deles inn i to rettighetsgrupper i henhold til Tanaloven. Laksebreveierne er personer som høster tilstrekkelig av sin dyrkede mark i henhold til Tanalovens § 4. Laksebreveierne har anledning til å fiske med alle redskaper som er tillatt i henhold til forskriften. Øvrige lokale har rett til stangfiske i henhold til Tanalovens §5.

Fiskereglene for 2018

Fiskereglene for Tanavassdraget er nå fordelt i tre fiskeforskrifter; en for hver av følgende områder grenseelvstrekningen, nedre norske del av Tanaelva og norske sideelver til Tanaelva, Anárjohka og Skieccanjohka. I tillegg har Tanavassdragets fiskeforvaltning gjort enkelte vedtak for ytterligere begrensninger. Alle reglene er samlet her på tanafisk.no.

Det er gjort enkelte justeringer av fiskeforskrifta i forhold til 2017. Endringen som påvirker flest fiskere er kanskje justeringen av munningsfredningen. Der lakseførende sideelv munner ut i Tanaelva er det fredningssoner for både strand og båtfiske, og følgende gjelder for sesongen 2018:

  • Forbudsområdet nedstrøms avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning.
  • Forbudsområde oppstrøms er 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning, og vinkelrett inntil 200 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
  • Forbudsområdet omfatter arealet mellom grensene definert i a) og b) (figur). Det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. Det er også tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 meter fra bredden på motsatt side av munningen.
  • Det tilsvarende gjelder for munningsområdet til sideelvene Áhkujohka, Lákšjohka og Leavvajohka, men med følgende avvik; a) med 300 m radius og b) vinkelrett inntil 300 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
  • Det tilsvarende gjelder der lakseførende sideelver munner ut i sideelver, men med følgende avvik; a) med 100 m radius og b) vinkelrett inntil 100 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd. Der en sideelv munner ut i en annen sideelv er det  ikke lov å fiske fra motsatt bredde.

Illustrasjon av munningsfredningen der lakseførende sideelver munner ut i Tanaelva.

Fisketid i Tanamunningen

I munningssonen, fra Langnes til Tanamunningen varer fiskesesongen nå fra 23. juni til 15. september. Dette er en utvidelse i forhold til i 2017, da sesongen ble avsluttet 31. august. Les mer om fisket i Tanamunningen her.

Sjøørretfiske Kaldbakknes (foto: Narve S. Johansen)

Fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye

I den nye Tanaavtalen (2016) ble den ordinære starten på fiskesesongen flyttet til 1. juni, men startdatoen for garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt 20. mai. I Tanaelva avsluttes fisket allerede 10. juni, mens fisket er tillatt i Anárjohka og Skiehččanjohka fra 20. mai til 20. august. I Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka er fiske med bunnsatte settegarn tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august. I øvrige sideelver er ikke dette fisket tillatt. Dette fisket kan drives 6 dager i uka fra mandag kveld kl. 18 til søndag kveld kl 18.

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,17 mm tykkelse. Maskevidden skal være minst 29 mm og høyst 35 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.

Fisket er forbeholdt laksebreveiere, og garnene skal merkes tydelig: Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i enden av redskapet.

Fangstregistrering

All fangst av laks, laksestøing, oppdrettslaks, sjøørret, russerlaks/pukkellaks og sjørøye skal rapporteres. TF oppfordrer også til at fangst av andre fiskearter rapporteres. Det oppfordres til å rapportere fortløpende til: https://tana.lakseelv.no. Logg inn med din fiskerID eller telefonnummer og registrer fangst.

Alternativt kan fangster rapporteres til et av utsalgsstedene for fiskekort, eller sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana, senest 1. september.

Laksebreveierne kan som tidligere rapportere på skjema som deles ut fra utsalgsstedene. Skjemaene er satt opp på samme måte som fangstdagboka var satt opp tidligere. Det er ønsket at skjemaene leveres i to omganger; del 1 leveres etter uke 26 og del 2 leveres når fisket er avsluttet. Fangstdagbok 2018 del IFangstdagbok 2018 del IIInformasjon til fiskerne 2018

Også lokale stangfiskere kan levere fangst skriftlig, men det er da ønskelig at fangsten leveres enkeltvis. Følgende skjema kan da benyttes: Fangstskjema stangfiskere 2018. Laksebreveiere kan også benytte skjemaet, men må da oppgi fangstredskap.

Forenklede skjema for rapportering av sjøørretfangst fra Tanamunningen er også tilgjengelig. Før også gjerne fangst av sjøørret utenfor grense sjø/elv her, men noter i så fall at fangsten er gjort i sjøen Sjøørretskjema