Tanamunningen

Tanamunningen sett fra Márjjavággi (foto: Narve S. Johansen).

Tanamunningen er det største elvedeltaet i Norge som ikke er påvirket av større inngrep. Området er vernet som naturreservat (1991). Område har stor næringsproduksjon, og er viktig område blant annet som myte-(fjærfellings-) område og overvintringsområde for ender, og som rasteplass for trekkfugler. Reservatet ble oppnevnt som RAMSAR-område (2002).

Les mer om Tanamunningen naturreservat i Miljødirektoratets naturbase:

Fisket i Tanamunningen

Dersom man ønsker å fiske på elvesida av forvaltningsgrensa mellom sjø og elv, må man forholde seg til fisketider, ha fiskekort og ha betalt fiskeavgifta til staten. Fiskekortsonen for Tanamunningen strekker seg opp til Langnes, og hele denne sonen er innenfor naturreservatet. Stangfisket i selve Tanamunningen er langt på vei rettet mot sjøørreten, og drives både fra strand, og med dorging fra båt. Dersom  tilreisende fiskere ønsker å fiske fra båt, må de alliere seg med en lokal fisker som har registrert båt for fiske i Tanavassdraget, og kan delta som «lokal roer».

Tanamunningen fiskesone (Langnes- Tanamunningen.)

Fiskereglene i munningen spesiell i forhold til resten av vassdraget. Sesongen varer fra 23. juni til 15. september, men til gjengjeld kan man kjøpe kort for munningen 7 dager i uka.

Fiskere som har garnsone i munningsområdet kan utøve fiske med drivgarn, stengsel og stågarn innen sin sone i henhold til de generelle reglene for vassdraget, og fisketiden for dette fisket er i samsvar med tidene i øvrige deler av nedre norske del av Tanaelva.

Fiskeregler

  • Tilreisende kan fiske på døgnkortet «Døgn – nedre norsk del» (500,-), eller kortet «Tanamunningen – Langnes» (250,-)
  • Lokale fiskere kan fiske med sesongkortet «Tana kommune,» (350,-) eller «Riksgrensen og norske fiskeområder» (600,-)
  • Lokale fiskere kan fiske fra båt dersom båten er registrert i båtregisteret for Tanavassdraget, og merket deretter.
  • Tilreisende fiskere kan fiske fra båt når de er i følge med en «lokal roer,» og fisker fra en båt som er registrert i båtregisteret og er skiltet deretter. Roeren må også ha løst fiskekort.
  • Båtfiskere kan dorge med motoren i gang (eneste sted i vassdraget).
  • Det er tillatt å fiske med mark (eneste stedet i vassdraget).
  • Det er tillatt å fiske med flue, flue og dupp, sluk, wobbler og mark.
  • Sesongen varer fra 23.6 – 15.9. Det er ikke ukefredning som i resten av vassdraget.
  • Laks og sjøørret mindre enn 30 cm må settes ut. Det oppfordres dessuten til å sette ut sik fanget i munningen, samt å varsle om fangsten. 
  • Sjørøya er fredet, og må settes ut.

Fangst av sjøørret fra Tanamunningen (Foto: Narve S. Johansen.)

Ny grense sjø-elv

Høsten 2014 vedtok Tana kommune en ny grense mellom sjø og elv. Tidligere var det en strekning på noen hundre meter på vestsiden av munningen hvor det var et til tider omfattende gratis fiske etter sjøørret, både i sesongen for Tanamunningen, og i perioden før fiskesesongen i Tanamunningen åpnet. Kommunen endret grensa i samsvar med direktoratets veileder for grense sjø-elv, og etter befaring og høringsprosess.

Markering av forvaltningsgrense sjø-elv på vestsiden av Tanamunnigen (Foto: Narve S. Johansen)

Fiskeressurser i Tanamunnigen

Det er altså først og fremst sjøørreten som er en viktig fiskeressurs i Tanamunningen. Laksen passerer området og fanges til sjeldenhet på stang. En stor del av fisket etter sjøørret foregår i selve Tanamunnigen. Les mer om sjøørretbestanden i Tanavassdraget her.

Sjørøya har tradisjonelt vært en viktig fiskeressurs i munningsområdet. Det heter seg at de store røyefangstene ble tatt først når den første frosten var kommet, altså i god tid etter dagens fiskesesong. Det er nå sjeldent at det fanges sjørøye i vassdraget, og det er ukjent hvor bestanden eventuelt gyter, og har sin oppvekst. Pga den ukjente bestandssituasjonen bes fiskere om å gjennutsette sjørøye.

Anadrom sik?

En har fått melding om fangst av sik i Tanamunningen, og det er trolig en bestand av sjøvandrende sik som beiter i munningsområdet og i Leirpollen på sommeren. Vi ber fiskerne å melde ifra om fangst av sik. I og med at bestandsstatusen til den vandrende siken er totalt ukjent ber vi dessuten om at sik som fanges i munningssonen gjennutsettes.

Sik fanget i Tanamunningen (foto: Narve s. Johansen)

Fangstrapport

Fangst av anadrome fiskearter skal oppgis, herunder sjøørret. Les om fangstrapportering her.

Fangsten kan rapporteres på eget skjema: Sjøørretskjema