Fangstrapporter

Den største laksen som er meldt inn så langt i 2017 var på 27,5 kg. Her holder fiskerne John Trygve og Aage Solbakk opp storlaksen (foto: Mihkku Solbakk).

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvaret for fangstrapporteringen på norsk side av Tanavassdraget. TF utgir årlig en fangstrapport med oppsummering av den norske fangsten i vassdraget. Siden 2015 er den samlede norsk-finske fangsten presentert i rapporten. Hovedfokuset er fortsatt på det norske fisket.

På finsk side er det Finsk Naturressursinstitutt (LUKE) som har ansvar for å fremstille fangstene. Det var for første gang obligatorisk å oppgi fangst av laks og sjøørret på finsk side i 2017. På norsk side har det vært obligatorisk å oppgi all fangst av laks og sjøørret over mange år. Man lykkes likevel ikke med å få inn rapporter fra alle fiskerne. For å kunne gi en så nøyaktig fangststatistikk som mulig, blir fangsten fra fiskere som ikke leverer rapport estimert.

Vi fremstiller fangsten tilbake til 1972, men det er åpenbart at det er større usikkerhet til beregningen av fangsten de første årene. Beregningsmetodene er blitt endret flere ganger, og rapporteringsandelen er mye høyere i dag enn tidligere. Fangstene i dag er derfor ikke direkte sammenlignbare med fangstene fra tidligere tider.

I fangstrapporten ønsker vi å gi en oversikt over hvordan fisket og fangsten har vært de ulike årene. Vi har tatt med noen avsnitt om hvordan fisket er organisert i de to landene.  Vi presiserer at det som fremstilles er fangsten. Vurderingene av beskatningen og oppnåelse av bestandsmålene blir gjort av den felles norsk-finske Overvåkings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget (OFG). Materiale som presenteres i denne rapporten tjener som grunnlag for vurderingene som OFG og Vitenskapelig råd for laksefisk (VRL) gjør.

Fangstrapportene:

Fangstrapport 2017  Sammendrag fangst 2017

Fangstrapport 2015

Fangstrapport 2014

Fangstrapport 2013

Fangst 2012

Fangst 2011