Fiskearter

I tillegg til laks eksisterer det en rekke andre fiskearter i vassdraget. Mange av sidevassdragene har storvokst bestand av sjøørret, harr, gjedde, røye, abbor, sik etc., som for mange av elvedalens befolkning er en viktig matkilde. Mange av fiskeslagene er også svært ettertraktet og populære blant sportsfiskere. RøyeLaksHarr

Bilde av røye, laks og harr. Alle foto: Kjell-Magne Johnsen

  Oversikt over fiskearter som finnes i Tanavassdraget:

Norsk navn Samisk navn Latinsk navn
Laks Luossa Salmo salar
Ørret/sjøørret Dápmot/guvžá Salmo trutta
Røye/sjørøye Rávdu/salas Salvelinus alpinus
Harr Saovvil Thymallus thymallus
Sik Čuovža Coregonus lavaretus
Gjedde Hávga Esox lucius
Abbor Vuskkot Perca fluviatilis
Lake Njáhká Lota lota
Ørekyte Geađgenoarsa Phoxinus phoxinus
Hvitfinnet steinulke Áhkábiddu Cottus gobio
Trepigget stingsild Ruovdegulmmet Gasterosteus aculeatus
Nipigget stingsild Ruovdeguorpmat Pungitusa pungitus
Ål Ággaras Anguilla anguilla
Pukkellaks Ruoššaluossa Oncorhyncus gorbuscha
Skrubbe Guorpmat Platichtys flesus
Havniøye   Petromyzon marinus