Iešjohka

Iešjohka (foto Kjell Sæther)

Iešjohka er et av de store sidevassdragene øverst i Tanavassdraget. Elva kommer fra Finnmarks største innsjø; Iešjávri, og nedslagsfeltet til denne elva går langt innover Finnmarksvidda.

Det fortelles at det fra gammelt av ble fanget laks helt opp til Iešjávri. Dagens forvaltningsgrense går imidlertid ved Iešjohkgorži, 65 km oppstrøms Skáidegeahči. Iešjohka har flere potensielt lakseførende sideelver; Sáđejohka, Ástejohka, Vuottašjohka, Rágesjohka og Mollešjohka, men laksestammen er regnet som utryddet i de tre sistnevnte. Mollešjohka munner for øvrig ut til Iešjohka mellom Iešjávri og Iešjohkgorži.

Båt på en av Šuoššjávris strender (foto: Narve S. Johansen)

Selve Iešjohka er en utpreget storlakselv. Særlig elvestrekningen nedstrøms Šuoššjávri er godt egnet som produksjonsområde for laks. Ungfiskundersøkelser viser at strekningen over Šuoššjávri kun i liten grad bidrar til lakseproduksjon nå. Fra Šuoššjávri til Skáidegeahči er Iešjohka relativt lett tilgjengelig fra riksvei 92.

For tilreisende fiskere er det et døgnkort som dekker hele Iešjohka med sideelver, opp til Iešjohkgorži, og vassdraget er heller ikke delt inn i ulike rapporteringssoner. 

Oversiktskart over Iešjohka, og deler av Kárášjohka (kartgrunnlaget er hentet fra Kartverket: www.norgeskart.no).