Iešjohka

Iešjohka er et av de store sidevassdragene øverst i Tanavassdraget. Elva kommer fra Finnmarks største innsjø; Iešjávri, og laksen vandrer opp til Iešjohkgorži, 65 km oppstrøms samløpet med Kárášjohka. Det er en utpreget storlaksbestand i elva.

Om vassdraget

Den beste strekningen for fiske etter laks er den nedre delen av Iešjohka, opp til Jergul (23 km). Strekningen er veinær, og det er en rekke gode fiskeplasser. Også strekningen videre opp til Čoavddatmohkki er interessant for fiskere. Området er lengre fra vei, og dermed mindre besøkt.

Iešjohka har fem lakseførende sideelver; Sáđejohka, Ástejohka, Vuottašjohka, Rágesjohka og Mollešjohka. Det er imidlertid sjeldent at laks passerer Iešjohkgorži, og TF følger ikke opp området ovenfor fossen, inkludert Mollešjohka. Det er begrenset oppgang av laks til de øvrige sideelvene også.

Oversiktskart over Iešjohka, og deler av Kárášjohka (kartgrunnlaget er hentet fra Kartverket: www.norgeskart.no).

I øvre deler av Iešjohka er det stadig mer stilleflytende områder. Alle fiskeartene som naturlig har vandret til Finnmark finnes i Iešjohka, og dette inkluderer de fiskbare artene ørret, harr, sik, gjedde, abbor og lake. Det har tidligere blitt høstet mer av andre arter, blant annet i innsjøen Šuoššjávri.

Iešjohkgorži sett ovenfra på høy sommervannføring, august 2017 (foto: Narve S. Johansen).

Laksebestanden

Fangst

Det har over mange år vært en bekymring for statusen til laksebestanden i Iešjohka, med spesielt liten fangst de siste årene. Siden 2006 er det årlig fanget mellom 1 og 3,5 tonn laks, tilsvarende 200-900 laks. I 2019 endte fangsten på skarve 65 laks på 487 kg.

Fangstutvikling for laksefangsten i Iešjohka i perioden 2006-2019 basert på vekt. Figurene er basert på beregnet fangst, og gjenutsatt laks er inkludert. Blå søyle er smålaks (< 3kg), rød er mellomlaks (3-7 kg), og grønn er storlaks (>7 kg)

TF stengte fiskekortsalget for tilreisende i 2016, men åpnet kortsalget igjen i 2017. Siden er det solgt 20-30 døgn årlig. Det fiskes noe med garn i elva enda, men garnfangsten er beskjeden og det aller meste av fangsten blir tatt på stang.

Oppgangsovervåking i 2019

I 2019 gjennomførte TF for første gang en oppgangsregistrering med sonar i Iešjohka. Estimert oppgang mellom 8. juni og 2. september var 656 laks, hvorav 66 % var under 65 cm, altså smålaks. Ettersom det var spesielt lite smålaks i Tanavassdraget, og bestanden i Iešjohka er en utpreget storlaksbestand, er det sannsynlig at en del av denne fisken var andre arter enn laks. På den andre siden passerte trolig noe stor laks opp før sonaren var i drift.

Bestandsvurdering

Gytebestandsmålet for Iešjohka er på vel 6 tonn hunnlaks, og vurderingen har over lang tid at det er stor mangel på gytelaks. I 2019 ble det for første gang vurdert at det ikke var et høstbart overskudd av Iešjohkalaks når den ankom kysten.

Effekt av predasjon

Under dusørordningen (2018-2019) er det levert mye gjedde, og noe ørret fra Iešjohka. Det er dokumentert at laksesmolt og stor lakseparr er en viktig føde for gjedda på sommerstid. Det er ikke mulig å vurdere den samlede effekten av dette uten estimater på størrelsen av gjeddebestanden. Det er imidlertid sikkert at effekten av denne predasjonen har betydning når laksebestanden allerede er på et alt for lavt nivå.

Fiskeregler

Tilreisende fiskere kan kun fiske med flue, uten dupp eller søkke. Barn kan fiske med flue og dupp.

Lokale fiskere kan fiske med flue, flue og duppe slukredskaper (inkludert wobbler).

Fiskedøgnet starter kl. 18, og varer et døgn.

Fisket er ikke åpent fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18.

Det er en munningsfredning ved hver av de lakseførende sideelvene fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms munningen, og på tvers av elva. Det er et unntak fra denne regelen der Sáđejohka munner ut i Iešjohka.

Fiskerettshavere etter Tanalovens § 4 (laksebreveiere) med fiskerett i Karasjok fiskesone kan fiske med garn i Iešjohka opp til Iešjotbrua (riksvei 92). Fisketidene er de samme som i Tanaelva.

Fiskerettshaverne kan fiske med garn etter andre arter enn laks i hele Iešjohka fra isgang til 15. august, og dessuten hele året i Šuoššjávre dersom fisket foregår mer enn 200 m fra inn og utløpet.

Sammendrag av regler for garnfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye: