Lákšjohka

Lákšjohka (foto: Kjell-Magne Johnsen)

Lákšjohka er det tredje nederste sidevassdraget av betydning, og munner ut i Tanaelva ca. 75 km i fra Tanamunningen, og knapt 10 km ovafor Storfossen.

Lákšjohka er ei populær sideelv på norsk side med en typisk smålaksbestand, og med et lite innslag av større laks. Ei fisketrapp i fossen, 7 km ovafor Lákšjohkamunningen tillater laksen fri passasje til lange elvestrekninger. I tillegg til selve Lákšjohka (13,7 km) består vassdraget av de to sideelvene Gurtejohka og Deavkkehanjohka. Sideelvenes kilder er langt inne på Laksefjordvidda.

Kart over Lákšjohka med lakseførende strekning og fredningssoner avmerket. Kartgrunnlaget er hentet hos kartverket (www.nogeskart.no)

Gytebestandsmålet for Lákšjohka er på knapt 1,2 tonn hunnlaks. I tillegg til laks finnes det også fine bestander av røye og ørret/ sjøørret.

Siden 2009 har det vært oppgangsregistrering av laks med video. God kunnskap om størrelsen på gytebestanden de siste årene. Foran sesong 2014 valgte TF å sette inn en fredningssone de nederste 600 meterne av Lakšjohka (se egen nyhetssak)

Les om laksetellingene her.