Lákšjohka

Lákšjohka (foto: Kjell-Magne Johnsen)

Fisketid lokale: 1. juni til 10. august

Fisketid tilreisende: 10. juni til 10. august, (100 tilgjengelige døgn)

Lákšjohka er det tredje nederste sidevassdraget av betydning, og munner ut i Tanaelva ca. 75 km i fra Tanamunningen, og knapt 10 km ovafor Storfossen camping.

Lákšjohka har vært ei populær sideelv på norsk side med en typisk smålaksbestand, og med et lite innslag av større laks. Etter en nedgang i antall solgte døgn, har antallet jevnet seg ut i overkant av 100 solgte fiskedøgn de siste årene. Ei fisketrapp i fossen, 7 km ovafor Lákšjohkamunningen tillater laksen fri passasje til lange elvestrekninger. I tillegg til selve Lákšjohka (13,7 km) består vassdraget av de tre sideelvene Gurtejohka, Deavkkehanjohka og Gárpejohka, hvorav de to førstnevnte er fine, små lakseelver. Sideelvenes kilder er langt inne på Laksefjordvidda.

Kart over Lákšjohka med lakseførende strekning og fredningssoner avmerket. Kartgrunnlaget er hentet hos kartverket (www.nogeskart.no)

Gytebestandsmålet for Lákšjohka er på knapt 1,2 tonn hunnlaks, og bestanden er vurdert å være på et nivå betydelig under dette. Siden 2009 har det vært videoregistrering av oppgangen av laks, og det er derfor god kunnskap om størrelsen på gytebestanden de siste årene. Oppgangen har variert mellom 400 og 1 100 laks i året (les om laksetellingen her). Fangsten har variert mellom 75 og 458 laks, og 259 og 700 kg laks siden 2006. Dette inkluderer gjenutsatt laks.

Fangst av laks i Lákšjohka i perioden 2006-2017, inkludert gjenutsatt laks.

Foran sesong 2014 valgte TF å vedta en fredningssone de nederste 600 meterne av Lakšjohka, fra Bergkulpen og ned til Tanaelva (se egen nyhetssak). I 2015 vedtok TF også en fredningssone i øvre del av Lakšjohka (se kartet over) Kartgrunnlag TF-regler 2019

I tillegg til laks finnes det fine bestander av røye og ørret i Lakšjohka. Det skal ha vært en enda sterkere ørretbestand i øvre del av elva før laksetrappa ble bygd, men det er fortsatt mulig å få elveørret på både 1 og 2 kg. Det registreres også årlig noen få sjøørreter forbi videoen nederst i Lakšjohka. Det er også noe harr å få i nedre del.