Luovvtejohka/Luftjok

Strykene nedenfor fossen i Luftjok/Luovvtejohka (foto: Narve S. Johansen)

  • Fiskesesong lokale: 1. juni til 20. august
  • Fiskesesong tilreisende: 10. juni til 10. august

Luftjok/Luovvtejohka munner ut i Tanaelva 32 km oppstrøms Tanamunningen. Den meandrer seg nedover Luftjokdalen og har lite tilgjengelig velegnet areal for lakseproduksjon, og den har derfor ikke et eget gytebestandsmål. Den er regnet som lakseførende i over 20 km, men ettersom fisketrappa i fossen, om lag 10 km fra munningen ikke er vedlikeholdt, passerer trolig ikke anadrom fisk denne fossen, og TF selger kort kun for strekningen nedenfor fossen.

Oversiktsbilde av nedre del av Luovvtejohka (kartgrunnlag er hentet fra Kartverket; www.norgeskartet.no).

Undersøkelser de siste årene viser at det trolig kun er sjøørreten av de anadrome fiskeartene som benytter denne elva. Laksen bruker den trolig utelukkende til oppvekstområde for ungfisk (lakseparr). For fiskere er elva i første rekke kjent som ei yppelig elv for fiske etter Harr.