Máskejohka/Masjok

Kart over Máskejohkvassdraget med grense for lakseførende strekning. Innfelt kart gir oversikt over sideelva Ciikujohka. Kartgrunnlaget er hentet fra Kartverket (www.norgeskart.no)

  • Fisketid lokale: 1. Juni – 20. august (mandag kl 18 – søndag kl 18)
  • Fisketid tilreisende: 10. juni-10. august (mandag kl. 18 – søndag kl 18)

I løpet av sesongen 2019 er det 350 fiskedøgn tilgjengelig for tilreisende fiskere. Fiskekortene kan forhåndskjøpes på internett, men må aktiveres hos et av våre utsalgssteder.

Máskejohka/Masjok er den norske sideelva som har vært mest populær blant tilreisende fiskere, men antall solgte fiskedøgn er betydelig redusert de siste 10 årene fra 679 døgn i 2008 til 255 døgn i 2017.  Deler av selve Máskejohka er relativt tilgjengelig, mens særlig sideelvene er mindre tilgjengelig, og dermed mindre besøkt. Det er vanlig å gå inn til Máskejohka enten fra «linken» på Máskevarri, via traseen sør for Gaskavarri, eller med utgangspunkt i Masjokdalen. Det er også flere fiskeplasser i nedre del av Masjokdalen.

Totalt er gytebestandsmålet for Máskejohkavassdraget satt til 1 521 kg hunnlaks. Det er noe storlaks i Máskejohka, men større sjanse å få mellom- og smålaks. Bestanden er vurdert å ligge noe under forvaltningsmålet, men den er vurdert kun på bakgrunn av fangst, og det er derfor betydelig usikkerhet i vurderingen. Det er fanget mellom 300 og 780 laks i året, og tilsvarende mellom 1 og 2,3 tonn laks i året i perioden 2006-2017.

Fangst i Máskejohka i perioden 2006-17

Máskejohka munner ut i Tanaelva ca. 26 km ovenfor Tanamunningen. Selve Máskejohka starter ved samløpet mellom sideelvene Geasis/Sommelva og Ciikujohka i Máskeluobbal, 31 km over Máskejohkamunningen.

Máskejohka (foto; Kjell-Magne Johnsen).

Sideelva Geasis/Sommerelva og dens sideelv Uvjalátnja/Dunkrattelva er lakseførende i henholdsvis 7 og 6 km. Sideelva Ciikujohka kommer fra nord, og renner gjennom de tre innsjøer før samløpet med Geasis. Den er lakseførende i 11 km over det store og fiskerike Máskejávri, men har et lite potensiale for lakseproduksjon.
Uvjalatnja-Dunkratt. Foto: Kjell-Magne Johnsen

Vandringshindringen i Dunkrattelva/Uvjalátnja (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Sideelva Ciikujohka (bild: Narve S. Johansen)

Tilreisende fiskere kjøper døgnkort for hele Máskejohkavassdraget. Det er ønskelig at en i fangstrapporter opplyser om en har fått fangst i selve Máskejohka, eller i dens sideelver.