Máskejohka/Masjok

Kart over Máskejohkvassdraget med grense for lakseførende strekning. Innfelt kart gir oversikt over sideelva Ciikujohka. Kartgrunnlaget er hentet fra Kartverket (www.norgeskart.no)

Máskejohka/Masjok er den norske sideelva som er mest populær blant tilreisende fiskere hvor det årlig har blitt solgt 550-650 døgnkort de siste fem årene. Deler av selve Máskejohka er relativt tilgjengelig, mens særlig sideelvene er mindre tilgjengelig, og dermed mindre besøkt. Det er vanlig å gå inn til Máskejohka enten fra «linken» på Máskevarri, via traseen sør for Gaskavarri, eller med utgangspunkt i Masjokdalen.

Máskejohka munner ut i Tanaelva ca. 26 km ovenfor Tanamunningen. Selve Máskejohka starter ved samløpet mellom sideelvene Geasis/Sommelva og Ciikujohka i Máskeluobbal, 31 km over Máskejohkamunningen.

Máskejohka (foto; Kjell-Magne Johnsen).
Sideelva Geasis/Sommerelva og dens sideelv Uvjalátnja/Dunkrattelva er lakseførende i henholdsvis 7 og 6 km. Sideelva Ciikujohka kommer fra nord, og renner gjennom de tre innsjøer før samløpet med Geasis. Den er lakseførende i 11 km over det store og fiskerike Máskejávri, men har et lite potensiale for lakseproduksjon.

Uvjalatnja-Dunkratt. Foto: Kjell-Magne Johnsen

Vandringshindringen i Dunkrattelva/Uvjalátnja (foto: Kjell-Magne Johnsen).


Sideelva Ciikujohka (bild: Narve S. Johansen)

Totalt er gytebestandsmålet for Máskejohkavassdraget satt til 1 521 kg hunnlaks.

Tilreisende fiskere kjøper døgnkort for hele Máskejohkavassdraget. Det er ønskelig at en i fangstrapporter opplyser om en har fått fangst i selve Máskejohka, eller i dens sideelver.