Interreg-prosjektet

Tana vassdragets fiskeforvaltning (TF) deltar i et nytt Interreg Nord prosjekt om Tanaelva "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva". Prosjektet er et samarbeid mellom regional og lokal miljøforvaltning i Norge og Finland.

Partnere i Norge er Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lapland ELY-senter og Naturressursinstuttet LUKE. Det er Tana kommune som er  hovedpartner på norsk side.

Prosjektet har fire satsingsområder:

1) Felles norsk-finsk fiskedatabase

2) Fiskevandringshinder: kartlegginger og utbedringer

3) Overvåkningsprogram for vann: økologiske og kjemiske parametre

4) Naturmangfold.

TF deltar i de to første satsingsområdene. Under punkt to er det oppfølging av kulverter/stikkrenner som er i fokus. Det planlegges en feltinnsats sommeren 2018 for vurdering av kulverter som tidligere er utbedret. Høsten 2017 ble det arrangert et seminar i Rovaniemi med fokus kulverter som vandringshinder for fisk. Fremleggene fra seminaret ligger ute på Tana kommune sin hjemmeside.

Les mer om prosjektet i vedlagte brosjyre: Tana_Norwegian