Anárjohka

Anárjohka og sideelva Skiehččanjohka danner den norsk-finske grensen i øvre del av vassdraget. Den har sitt utspring i de sørvestlige delene av Øvre Anárjohka nasjonalpark....

Om vassdraget

Anárjohka er en av de tre store elvene som danner Tanaelva, sammen med Iešjohka og Kárášjohka. Anárjohka med sideelver på norsk og finsk side har samlet sett i underkant av 250 km elv som er tilgjengelig for laks. På norsk side har vi sideelvene Goššjohka og Iškurrasjohka, samt den øvre norske delen av Anárjohka. Det er nemlig Skiehččanjohka som danner grensen i de øvre deler.

Tilreisende fiskere har tre ulike kort å forholde seg til:

  • Grenseelvstrekningen av Anárjohka og Skiehččanjohka
  • Goššjohka
  • Øvre norske del av Anárjohka

Det er et eget kort for båtfiske (dorging), og det gjelder for øvre del av Tanaelva (ovenfor Borsi/Borsejohka) og Anárjohka.

Kart over norsk side av Anárjohka (grunnlag: Kartverket/norgeskart.no). 

Tilreisende fiskere bør merke seg at det som hovedregel kun er lov til å fiske med flue, men ovenfor stryket Matingöngäs (samisk: Máhtegeavŋŋis) er det tillatt å bruke slukredskaper.

Øvre del av Matinköngäs/Máhtegeavŋŋis (se kart). Ovenfor dette stryket kan tilreisende fiskere benytte slukredskaper.

Laksebestanden

Fiske og fangst

Den samlede fangsten i Anárjohka har variert mellom 0,5 og 4 tonn siden 2006, men en stor overvekt av finsk fangst. Det har nemlig vært et betydelig høyere fisketrykk på finsk side, både fra lokale og tilreisende fiskere.

 

 

Fangstutvikling for laksefangsten i Anárjohka perioden 2006-2019 basert på vekt. Figurene er basert på beregnet fangst, og gjenutsatt laks er inkludert. Blå søyle er smålaks (< 3kg), rød er mellomlaks (3-7 kg), og grønn er storlaks (>7 kg). Grå søyler viser finsk fangst.

Oppgangsregistrering

I 2018 og 2019 har Finsk Naturrressursinstitutt drevet oppgangsovervåking av lakseoppgangen til Anárjohka over Karigasniemi/Gáregasnjárga. Overvåkinga har foregått med sonar, noe som gjør at man i utgangspunktet ikke kan skille på art. I tillegg er det plassert ut noen kamera på tverrsnittet, som gjør at det er mulig å beregne artsfordelingen til fisken som passerer.

Oppgangen av laks de to årene er estimert til å være henholdsvis 2842 og 1 593 laks i 2018 og 2019. Siden tellingen foregår et stykke opp i Anárjohka, blir ikke all Anárjohkalaks registrert. Det vandrer blant annet en del laks opp i den finske sideelva Gáregasjohka som munner ut i Anárjohka like nedenfor tellelokaliteten. Overvåkingsgruppa har derfor estimert at den samlede oppgangen i Anárjohka de to årene var i størrelsesorden 3 500-3 600 og 1 900-2 000 individ.

I tillegg til laks ble det registrert sjøørret, harr og andre arter på kameraene, Det var stor oppgang av pukkellaks i Tanavassdraget i 2019, og det er beregnet at det passerte 350 pukkellaks opp i Anárjohka. Samme året er den samlede oppgangen av ørret beregnet til 450 individ.

Estimert daglig oppgang av laks over sonarovervåkingen i Anárjohka i 2018-2019. Estimert samlet antall oppvandrende laks var 2 848 og 1 593 i henholdsvis 2018 og 2019. Kilde: Overvåkingsgruppa for Tanavassdragets årlige rapport (Anon. 2019)

Finsk naturressursinstitutt gjennomfører årlig ungfiskregistrering ved el-fiske på faste stasjoner i Anárjohka. Det har vært en en høyere gjennomsnittlig tetthet av 0+ (årsyngel) ut over 2000-tallet.

Resultatene benyttes ikke i bestandsvurderingen. Overvåkingsgruppa kommenterer i sin årlige rapport (2019) at beregningene er gjort på bakgrunn av et begrenset antall el-fiskestasjoner. Dette påvirker pålitelighet og gjør det vanskelig å vurdere om resultatene kan brukes til å generalisere. Underforstått om man kan konkludere med art mer laks har fått gyte i Anárjohka ut over 2000-tallet

Bestandsvurdering

Gytebestandsmålet for Anárjohka med sideelver er på om lag 7,8 tonn hunnlaks, tilsvarende nærmere 18 % av det totale potensialet for lakseproduksjon i Tanavassdraget. Sideelva Goššjohka har alene et gytebestandsmål på 2,3 tonn hunnlaks.

 

 

Øvre norske del av Anárjohka

Den øvre norske delen av Anárjohka er nok mer interessant for den eventyrlystne, enn den typiske laksefisker. Det går laks opp hit, men antallet er nok begrenset. Det er nok større sjanse å få ørret, harr, gjedde og abbor.

Øvre norske del av Anárjohka kan nås med elvebåt, men da må Portfossen (samisk: Bartageavŋŋis) passeres først (foto: TF).

Strekningen er mest tilgjengelig fra Helligskogen og Andreas Nilsen hytta som begge ligger på grensestrekningen. Hytta eies av Finnmarseiendommen (fofo), og er åpen. Elva er lakseførende i 13 km, og Ulvefossen/Gumpegorži stopper videre oppvandring. Fossen er om lag en dagsmarsj fra hytta.

Hit, men ikke lenger! Ulvefossen/Gumpegorži stopper videre oppvandring i Anárjohka (foto: TF).