Báišjohka

Báišjohka er ei lita, klar sideelv med en laksebestand dominert av smålaks. Den er regnet som lakseførende i over 20 km, og munner ut ved Port (Barta), mellom Levajok og Váljok.

Báišjohka har en liten bestand med typisk sideelvslaks; slanks laks og overvekt av småalaks, samt små mellomlaks. Det fiskes nå svært lite i Báišjohka, og rapporteres sjeldent om fangst av laks. Elva ble gjort tilgjengelig for fiske for tilreisende fiskere først i 2014, da det ble opprettet et eget kort for elva.

Det er gjennomført drivtelling i begynnelsen av september tilnærmet årlig de siste årene. Elva er stort sett svært grunn med en begrenset tilgang på dypere kulper som samler en stor del av bestanden frem mot gytetida. Strekningen med de viktigste oppsamlingskulpene ble undersøkt i 2017 og 2018, og det ble observert henholdsvis 51 og 146 laks på strekningen. Det var generelt lite smålaks i Tanavassdraget i 2017, mens 2018 var et godt smålakseår. Gytebestandsmålet for Báišjohka er 395 kg hunnlaks.

I tillegg til laks går det en del sjøørret opp elva, og harren har næringsvandring opp i nedre deler av elva. Under drivtellingene er det normalt å observere harr 4-5 km opp i elva.

Oversiktskart over Báišjohka (Kartgrunnlag er hentet  fra Kartverket: www.norgeskart.no)