Fiskekort

Den som skal fiske i Tanavassdraget skal etter loven løse fiskekort før fisket starter. For å få kjøpt fiskekort må du vise fram kvittering for betalt fiskeavgift. Fiskeravgift kan du for øvrig kjøpe her. Personer under 18 år slipper å betale fiskeavgift. Både fast bosatte (lokale) og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene. Tilreisende fiskere får bare kjøpe døgnkort. Fiskedøgnet starter kl 18. Det er ikke tillatt å fiske døgnet fra søndag kl 18 til mandag kl 18.

Lokale fiskere

Lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe kort som dekker lakseførende strekning i enten Tana, eller Karasjok kommune til 350,-. Et siste alternativ er kort kun for riksgrensen til 50,-. Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Iešjohkas sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Laksebreveiere er personer som rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Nytt av året er at husstandsmedlemmene til laksebreveierne knytter sitt fiskekort til sin laksebreveier. De vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne. 

Tilreisende fiskere

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun mulighet til å kjøpe døgnkort (kan kjøpe flere døgn sammenhengende). Vassdraget er delt inn i en rekke fiskesoner. Generelt kan man si at hver av sideelvene utgjør et fiskekort, mens selve Tanaelva er delt inn i 6 ulike fiskesoner.

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort i norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči). Norske og finske borgere må kjøpe døgnkort i sitt eget land for fiske på riksgrensestrekningen. Ved fiske fra finsk strand, må fiskeravgift (statlig) betales til Finland. Alle som fisker plikter å vise frem gyldig fiskekort og fiskeravgift med gyldig legitimasjon ved kontroll.

Tilreisende fiskere har med få unntak kun lov til å fiske med flue. Unntakene er oppmerket område i øvre del av Storfossen, deler av Seidastryket (Tana Bru), Tanamunningen og fra Ailestrykene til Levajok fjellstue.

Fiskekortsoner for norske sideelver til Tana (tilreisende fiskere) 

 • Goššjohka
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči (med Bávttájohka)
 • Geaimmejohka
 • Iešjohka (ikke åpnet for fiske i 2016)
 • Válljohka
 • Baisjohka
 • Leavvajohka/Levajok
 • Lákšjohka
 • Buolbmátjohka
 • Luovvtejohka/Luftjok
 • Máskejohka/Masjok
Oversikt og beskrivelse av de ulike sideelvene finner du her

Fiskekortsoner i nedre norsk del av Tana

 • Tanamunning til Tana bru (Sonegrensen ved Tana bru er oversiden av holmen Sieddásuolu nedenfor brua).
 • Tanamunning – Langnes (Fisket er tillatt i denne strekningen fra 15.juli)
 • Tana bru til riksgrensen (Sonegrensen ved Tana bru er holmen Sieddásuolu nedenfor brua).

Fiskekortsoner ved riksgrensestrekningen

 • Tanaelva fra riksgrensen til Levajok Fjellstue (Fra og med 20. juni til og med 20. juli gjelder ikke dette kortet for fiske fra strand på skiltet strekning ved Storfossen (strekningen krever kortet Boratbokča–Jalve). Disse fiskekortene gjelder på finsk område hvis du fisker fra båt).
 • Boratbokča – Jalve (Kortet selges i perioden 20. juni – 20. juli. Fiskekortet gjelder også fiske fra strand hele fiskedøgnet på riksgrensestrekningen fra Nuorgam til utløpet av Leavvajohka). Les mer her.
 • Tanaelva ovenfor Levajok Fjellstue
 • Anárjohka
 • Anárjohka ovenfor Matinköngäs

Kortpriser pr. døgn i 2016

 • Kr. 200,- for fiske fra strand i riksgrensestrekningen
 • Kr. 320,- for fiske fra båt i riksgrensestrekningen (gjelder også fra strand)
 • Kr. 350,- Norske sideelver som fører smålaks (se tabell under)
 • Kr. 450,- for fiske fra strand i de helnorske delene av hovedelva, og noen av de norske sideelvene
 • Kr. 650,- for fiske fra båt med 2 stenger i de helnorske delene av hovedelva, og de norske sideelvene 
 • Kr. 250,- for munningssonen (Langnes-Tanamunningen)
 • Kr. 80,- for Anárjohka over Matiköngäs
 • Kr. 50,- for strandfiske, ungdom mellom 16-18 år
 • Kr. 40,- for ukekort ungdom 16-18 år på riksgrensestrekningen
 • Kr. 40,- for ektefelle/samboer på riksgrensestrekningen