Fiskekort

Den som skal fiske i lakseførende strekninger av Tanavassdraget skal etter loven løse fiskekort før fisket starter. Personer som har er 18 år eller eldre må vise fram kvittering for betalt fiskeravgiften til staten før de får kjøpe fiskekort (betal her). Personer under 18 år slipper å betale fiskeravgiften. Både fast bosatte (lokale) og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene. Lokale personer kan også kjøpe kortet sitt på nett. Tilreisende fiskere som skal fiske på grensestrekningen og i nedre norske del av Tanaelva kan også kjøpe kortet sitt på nett, men må innom et utsalgssted i Tana/Karasjok for å aktivere kortet. Dette er en ordning for å kontrollere at fiskeutstyret blir desinfisert før det tas i bruk i vassdraget.

Lokale fiskere

Lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe kort som dekker lakseførende strekning i enten Tana, eller Karasjok kommune til 350,-. Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Tanavassdragets sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Fiskekort produkter for lokale fiskere i 2019.

Laksebreveiere har rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Husstandsmedlemmene til laksebreveierne kan knytte sitt fiskekort til sin laksebreveier, og de vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Tilreisende fiskere

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun mulighet til å kjøpe døgnkort (kan kjøpe flere døgn sammenhengende). Fiskedøgnet starter kl. 18, men det er en spesiell fredningstid for fiske fra strand på grensestrekningen, og fiskedøgnet varer der fra kl. 22 til kl. 15 neste dag. Vassdraget er delt inn i en rekke fiskesoner, og generelt kan hver sideelv beskrives som en kortsone, mens selve Tanaelva er delt inn i 6 kortsoner.

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer som er fast bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort for norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Fiskekortene kan kjøpes på nett, men de er gyldig først når fiskeren har vært innom et utsalgssted som har avtale med TF. Dette er en ordning som skal sørge for at alle fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før fisket i Tanavassdraget tar til.

Kortordning på riksgrensestrekningen

Overenskomsten med Finland regulerer at det ikke kan selges mer enn 22 000 fiskedøgn årlig på grensestrekningen. Hvert av landene disponerer 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 3 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva, og i grenseelva Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august, og kortene er fordelt ukene i sesongen.

Kortene er fordelt som følger (nummerering jf. sonene på kartet under:

1. Grensen – Lákšjohka 2. Lákšjohka-Luosnjárgguoika 3. Luosnjárgguoika-Borsejohka 4. Tanaelva over Borsejohka 5. Anárjohka
Strandfiske 4 262 900 338
Båtfiske 490 1 994 1 788 1 228

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

 • Fiskekortet fra strand gjelder fra kl. 22 til kl. 15 neste dag (norsk tid), altså 17 timer. Strandfiskekortet gjelder kun på den siden av grensen du kjøpte kortet; kort kjøpt på norsk side gjelder altså kun på norsk side.
 • Båtfiskekortet gjelder et helt døgn, men i perioden fra kl. 18 til kl. 06 (norsk tid) er det påkrevd med lokal roer i båten. I Storfossen-området mellom Boratbokča og Bildanguoika er det påkrev lokal roer i båten hele døgnet. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

Fiskekort i nedre norsk del av Tanaelva 

I henhold til forskrift om nedre norske del av Tanavassdraget kan det selges inn til 1 600 fiskedøgn til tilreisende fiskere den nedre norske delen av Tanavassdraget. Disse kortene gjelder for et helt døgn, men tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet. Særlig Seida- og Skiippagurrastryket er attraktive fiskeplasser. Fiskekortene kan både kjøpes på nett og over disk på et av utsalgsstedene. Kortet for nedre norsk del av Tanaelva dekker også fisket i Tanamunningen, men vær obs på at fiskesesongen starter ikke før 23.6 der.

Fisket på strekningen Tanamunningen – Langnes dekkes også av et eget kort. Fisket på strekningen retter seg først og fremst mot sjøørreten, og kortet er derfor noe billigere enn øvrige kort for Tanaelva. Sesongen varer fra 23. juni til 15. september. Fra laksefisket er over 10. august og frem til og med 15. september, vil fiskekortet dekke fisket helt opp til Tana bru, men i denne perioden må all laks settes ut.

Fiskekortsoner for norske sideelver 

Generelt er hver sideelv en egen kortsone. Flere av elvene har dessuten flere soner for rapportering av fangst. I Máskejohka er det f. eks ønskelig at det oppgis om laksen er fanget i selve Máskejohka, eller en av sideelvene. Det er i 2019 satt en øvre grense for antall fiskedøgn som er tilgjengelig i hver av sideelvene. Kortene er derfor tilgjengelig både i vår nettbutikk og ved utsalgsstedene. Kort kjøpt på nett må aktiveres ved et utsalgssted. Kortene gjelder for et helt døgn. Det selges bare båtkort kun til de største sideelvene (Kárášjohka og Iešjohka) og her må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet.

Pris for kort og tilgjengelig fiskedøgn pr sesong i de ulike sideelvene:

Elv  Strand  Båt Ungdom Tilgjengelige kort
Máskejohka/Masjok 450,- 100,- 350
Luovvtejohka/Luftjok 100,- 100,- Ubegrenset
Buolmátjohka/Polmakelva 350,- 100,- Ubegrenset
Láksjohka 350,- 100,- 100
Leavvajohka/Levajok 350,- 100,- 100
Baisjohka 350,- 100,- 50
Válljohka 350,- 100,- 150
Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 100
Geaimmejohka 350,- 100,- 50
Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 350
Bávvtajohka 300,- 100,- 50
Iešjohka 450,- 650,- 100,- 200
Goššjohka 350,- 100,- 100
Anárjohka øvre norske del 350,- 100,- Ubegrenset

Bli kjent med hver enkelt elv:

Kortpriser pr. døgn i 2019

 • Grensestrekningen
  • Kr. 500,- for fiske fra strand
  • Kr. 800,- for fiske fra båt
  • Kr. 250,- for fiske fra strand, fra fylte 16 til fylte 18 år
  • Kr. 400,- for fiske fra båt, fra fylte 16 til fylte 18 år
  • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år

  Nedre norske del av Tanaelva

  • Kr. 500,- for fiske fra strand
  • Kr. 800,- for fiske fra båt
  • Kr. 100,- for fiske fra strand og båt, fra fylte 16 til fylte 18 år
  • Kr. 250,- for fiske fra båt og land på strekningen Tanamunningen-Langnes (sjøørretfiske)
  • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år

  Norske sideelver til Tanaelva og Anárjohka

  • Kr. 450,- for fiske fra strand i norske sideelvene med storlaksbestander (Máskejohka, Kárášjohka (to kortsoner med skille ved Skáidigeačči) og Iešjohka).
  • Kr. 350,- for fiske fra strand i norske sideelver uten storlaksbestander. (Polmakelva, Lákšjohka, Leavvajohka, Baišjohka, Váljohka, Geaimmejohka, Goššjohka og øvre norske del av Anárjohka).
  • Kr. 300,- for fiske fra strand i Bavvtajohka
  • Kr. 100,- for fiske i Luftjok/Luovvtejohka
  • Kr. 650,- for fiske fra båt med 2 stenger i de norske største norske sideelvene (Kárášjohka (to kortsoner med skille ved Skáidigeačči) og Iešjohka)
  • Kr. 100,- for ungdom mellom 16-18 år
  • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år