Fiskekort

Den som skal fiske i lakseførende strekninger av Tanavassdraget skal etter loven løse fiskekort før fisket starter. Personer som har er 18 år eller eldre må vise fram kvittering for betalt fiskeravgiften til staten før de får kjøpe fiskekort (betal her). Personer under 18 år slipper å betale fiskeravgiften. Både fast bosatte (lokale) og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av. Se mer her;

Lokale personer kan også kjøpe kortet sitt på nett. Tilreisende fiskere som skal fiske på grensestrekningen og i nedre norske del av Tanaelva kan også kjøpe kortet sitt på nett, men må innom et utsalgssted i Tana/Karasjok for å aktivere kortet. Dette er en ordning for å kontrollere at fiskeutstyret blir desinfisert før det tas i bruk i vassdraget.

Lokale fiskere

Tanavassdragets fiskeforvaltning selger fiskekort for fiske etter sjøørret, og fiske etter andre arter (unntatt laks og sjørøye), for fiske i nedre norsk del, grenseelvstrekningen og i deler av sideelvs områdene, jf. områdebeskrivelse og kart.

 

Tilreisende fiskere

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer som er fast bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort for norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Fiskekortene kan kjøpes på nett, men de er gyldig først når fiskeren har vært innom et utsalgssted som har avtale med TF. Dette er en ordning som skal sørge for at alle fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før fisket i Tanavassdraget tar til.

 • Fiskekortet fra strand varer et døgn fra kl. 18, men det er nattefredning mellom kl. 22 – 07.00 hvert døgn. Strandfiskekortet gjelder kun på den siden av grensen du kjøpte kortet; kort kjøpt på norsk side gjelder altså kun på norsk side.
 • I nedre norsk del er det opprettet en en sjøørretsone mellom elv og sjø og til utløpet av Biehtárjohka (Beddarinesset). I sonen kan det brukes fluer, sluk og wobblere tilpasset sjøørretfiske.

 

Fiskekortsoner for norske sideelver 

Det åpnes for stangfiske etter andre arter i sideelvene:

 • Masjok:
  • Fra munningen til Tørrstrykene,
  • Máskeluoppal og Máskejávri,
  • Ciikujohka
  • Geasis opp til hvor elvene møtes (ca. 3 km).
 • Luftjok
 • Polmakelva
 • I Láksjohkka fra elvesamløpet med Gárpejohka, Deavkkehanjohka, Gurtejohka og Gurteluoppal
 • Válljohka
 • Anárjohka
  • Goššjohka til
  • Skiehččánjohka
  • Iškorasjohka
 • Kárášjohka
  • Fra Vuottašjávri til Šuorpmo
  • Bávvtajohka
   • Vuollošjohka
  • Šuorpmojohka
 • Iešjohka
  • Sáđejohka
  • Vuottašjohka
  • Rágesjohka
  • Mollešjohka

Tilgjengelig fiskedøgn pr sesong i de ulike sideelvene:

Bli kjent med hver enkelt elv:

 

2020: