Fangststatistikk for Tanavassdraget

Det finnes fangsttall fra Tanavassdraget helt tilbake til før 1880, men det har vært vanlig å legge frem kun tallmaterialet etter 1972. Da begynte man en systematisk innsamling av laksefangstene i vassdraget på både norsk og finsk side. Totalfangsten har siden 1972 blitt beregnet på bakgunn av den fangsten fiskerne har gitt opp. Det er en betydelig usikkerhet i de totale fangsttallene, spesielt i beregningene av fangsten i de første årene. Rapporteringsandelen er bedret, og sannsynligvis gir totalfangstene et bedre bilde av den faktiske oppfiskede mengden i dag.

Forskjeller i Norge og Finland

Metoden for å samle inn fangstdata er endret flere ganger i løpet av de siste 40 årene. Også i dag er det betydelig forskjeller på metoden for å samle inn fangstdataene på norsk og finsk side. Dette kommer først og fremst av at det er obligatorisk å rapportere fangsten på norsk side, mens det er frivillig på finsk side. På norsk side er det Tanavassdragets fiskeforvaltning som er ansvarlig for å samle inn fangstdata, mens det på finsk side er Finsk Naturressursinstitutt (LUKE) som har ansvaret. Det legges årlig ned betydelige ressurser på å få inn så gode fangstdata som mulig på begge sider.

Trender i Tanafangstene  

Det har vært store variasjoner i totalfangsten av laks i Tanavassdraget mellom årene . Siden 1972 har den årlige fangsten blitt beregnet å være mellom 63 tonn i 2009 til 250 tonn i 2001 og 1975. Antall laks fanget har tilsvarende variert mellom 15 000 og 60 000 laks. Gjennomsnittlig årlig fangst i perioden 1972-2015 er beregnet å være i underkant av 130 tonn. I de beste årene har fangsten utgjort opp mot 40 % av all elvefanget laks i Norge.

Fangstfordelingen

Tidligere ble det beregnet at fisket på norsk side høstet mest laks i vassdraget, men utover 1990-tallet endret dette seg gradvis og fra 2004 har fordelingen mellom norsk og finsk side ligget på en 55/45 fordeling i favør Finland

Fordelingen mellom ulike fiskergrupper er svært forskjellig i de to landene. Turistfisket er svært omfattende, og turister fanger halvparten av laksefangstene på finsk side. På norsk side er det derimot lokale garnfiskere som fanger mest laks. Samlet sett er det overvekt av stangfanget laks i vassdraget.

Størrelsesfordeling 

Norsk fangst i perioden 1993-2016 fordelt på små-, mellom-, og storlaks basert på antall laks.

Tanavassdraget har flere enn 30 ulike laksebestander. Hver sideelv har mist en bestand. Det finnes både utpregede storlaksbestander og smålaksbestander. Samlet sett fanges det mest smålaks. Basert på den norske fangsten er ofte flere enn halvparten av laksene som fanges smålaks.

Les mer om:

Les fangstrapportene for Tanavassdraget for de siste årene her;

Fangstrapport for Tanavassdraget 2015

Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2014

Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013

Fangstrapport 2012

Fangstrapport Tana 2011-pdf