Fangststatistikk for Tanavassdraget

Samlet fangst i Tanavassdraget i perioden 1972-2017.

Det finnes fangsttall fra Tanavassdraget helt tilbake til før 1880, men det har vært vanlig å legge frem kun tallmaterialet etter 1972. Da begynte man en systematisk innsamling av laksefangstene i vassdraget på både norsk og finsk side. Totalfangsten har siden 1972 blitt beregnet på bakgunn av den fangsten fiskerne har gitt opp. Det er en betydelig usikkerhet i de totale fangsttallene, spesielt i beregningene av fangsten i de første årene. Rapporteringsandelen er nå bedret, og sannsynligvis gir totalfangstene et mer nøyaktig bilde av den faktiske fangsten i dag.

Trender i Tanafangstene  

Det har vært store variasjoner i totalfangsten av laks i Tanavassdraget mellom årene . Siden 1972 har den årlige fangsten blitt beregnet å være mellom 63 tonn i 2009 til 250 tonn i 2001 og 1975. Antall laks fanget har tilsvarende variert mellom 15 000 og 60 000 laks. Gjennomsnittlig årlig fangst i perioden 1972-2017 er beregnet å være i underkant av 124 tonn, og for de siste ti år 87 tonn. I de beste årene har fangsten utgjort opp mot 40 % av all elvefanget laks i Norge.

Fangstfordelingen

Tidligere ble det beregnet at fisket på norsk side høstet mest laks i vassdraget, men utover 1990-tallet endret dette seg gradvis og fra 2004 har fordelingen mellom norsk og finsk side ligget på en 55/45 fordeling i favør Finland. Første året med ny Tanaavtale var fordelingen på 50/50.

Fordelingen mellom ulike fiskergrupper har vært svært forskjellig i de to landene. På finsk side har turistfisket er svært omfattende, og turister har over mange år fanget halvparten av laksen der. På norsk side har det derimot lokale garnfiskere som fanger mest laks (60-70 %). Samlet sett har det overvekt av stangfanget laks i vassdraget. Etter innføringen av den nye Tanaavtalen økte andelen av stangfanget laks til 72 %. Her skal det bemerkes at fiskeforholdene var spesielt vanskelig for garnfisket i 2017.

Størrelsesfordeling 

Tanavassdraget har flere enn 30 ulike laksebestander. Hver sideelv har mist en bestand. Det finnes både utpregede storlaksbestander og smålaksbestander. Samlet sett fanges det mest smålaks. Basert på den norske fangsten er ofte flere enn halvparten av laksene som fanges smålaks.

Antall laks fanget, og størrelsesfordelingen av laks fanget på norsk side av Tanavassdraget i perioden 1993-2017